OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VYSOKOU ŠKOLU

 Základními podmínkami pro přijetí k prezenčnímu a kombinovanému studiu jsou maturita a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, resp. zkoušek, pokud jsou stanoveny.

Základními podmínkami pro přijetí do programu celoživotního vzdělávání jsou úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, resp. vysokoškolského diplomu + vysvědčení a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, resp. zkoušek, pokud jsou stanoveny.

Uchazeč podá přihlášku na standardním tiskopise, který lze zakoupit v prodejnách tiskopisů, obvykle jej lze získat na středních u výchovných poradců a vysokých školách (typ SEVT 49 145 0; oranžová barva).

V přihlášce je nutné vyplnit akademický rok (např. 2016/2017), typ studijního programu (magisterský nebo bakalářský), studium (na PF JU pouze prezenční, nebo kombinované; programy celoživotního vzdělávání se zahrnují ke kombinovanému studiu), vysoká škola (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), fakulta (Pedagogická fakulta), studijní program (např. 7504M: Učitelství pro střední školy), studijní obor (např.: český jazyk – německý jazyk), kód oboru vystudovaného na střední škole dle číselníku KKOV( sdělí příslušná školy).

Uchazeč o studium na Pedagogické fakultě JU si může podat libovolné množství přihlášek, přičemž by měl uvážit, že při vyšším počtu přihlášek podaných jedním zájemcem je pravděpodobná nemožnost časového zvládnutí zkoušek a dále, že:

 • ☺ jedna přihláška smí obsahovat pouze jeden studijní obor v rámci jednoho studijního programu
 • ☺ administrativní poplatek za přijímací řízení na jednu přihlášku činí obvykle okolo 500,-Kč (dle jednotlivých škol)
 • ☺ přijímací zkoušky probíhají v termínech 1. – 17. června 2017, praktická zkouška z hudební výchovy na obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ve dnech 6. a 7. května 2017, Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ: výběrové předkolo – 23. duben 2017 (posouzení domácích prací)
 • ☺ po odeslání přihlášky na PF JU není možné vyhovět žádostem o změny studijního programu, resp. studijního oboru
 • ☺ v případě, že se uchazeč o studium na PF JU nebo uchazeč o program celoživotního vzdělávání přijímacího řízení nezúčastní, nebo přihlášku písemně stornuje, fakulta jeho přihlášku ani administrativní popletek nevrací
 • ☺ fakulta nepřevádí přihlášky na jiné vysoké, resp. vyšší školy
 • ☺ přijímací zkoušky se konají ve dvou termínech, z nichž si uchazeč jeden vybere (bez povinnosti jej na fakultě předem hlásit)
 • ☺ žádný další náhradní termín není z kapacitních důvodů možný
 • ☺ pedagogická fakulta nemůže zajišťovat ubytování pro uchazeče zúčastňující se přijímacího řízení
 • ☺ pozvánky a informace k přijímacímu řízení jsou rozesílány na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu nejméně 4 týdny před započetím období přijímacích zkoušek (na stejnou adresu jsou po přijímacím řízení rozesílána rozhodnutí děkana PF JU o výsledku přijímacího řízení)
 • ☺ pokud bude uchazeč o studium maturovat ze závažných, zpravidla zdravotních důvodů až v září 2004, bude moci být přijat ke studiu až po předložení maturitního vysvědčení; o závažnosti důvodu rozhoduje děkan
 • ☺ uchazeči, kteří na PF JU nebo na jiné VŠ v posledních dvou letech studovali, resp. studují a kteří se hlásí ke studiu téhož nebo příbuzného studijního programu a oboru a podali přihlášku ke studiu v zákonném termínu, mohou do 14. 5. 2017 požádat děkana fakulty o prominutí přijímacích zkoušek. K této žádosti připojí ověřené doklady o dosavadních výsledcích studia, na jejichž základě děkan definitivně rozhodne
 • ☺ v průběhu přijímacího řízení se neposkytují žádné informace