Bez n‡zvu-1Webové stránky projektu

Pro vstup na e-learning „Nemocničního informačního systému“ pro správné zobrazení nepoužívejte prohlížeč Internet Explorer.

E-learning:   https://nis.szs-tabor.cz

 

  Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019
Název projektu: Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách
Název projektu anglicky: Courses in Medical IT at Secondary Schools
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji
Název a číslo oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Datum zahájení realizace projektu: 1.12.2009
Datum ukončení realizace projektu: 30.6.2012
Finanční podpora ze státního rozpočtu: 1 290 506,23Kč
Finanční příspěvek z Evropského sociálního fondu: 7 312 868,62Kč
Celkové způsobilé výdaje: 8 603 374,85Kč

Žadatel projektu

Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912 Mostecká 1912, 390 41 Tábor

//www.szs-tabor.cz

 

Realizační tým na Střední zdravotnické škole Tábor, Mostecká 1912

Vedoucí manažer: Mgr. Jana Jandáčková
Vedoucí koordinátor: Ing. Hynek Másílko
Vedoucí finanční manažer: Jana Horažďovská
Vedoucí administrativní pracovník: Eva Švadlenková
Hlavní řešitel: Mgr. Alena Jirková
Vedoucí odborný řešitel: Mgr. Miroslava Hronová, Mgr. Táňa Srpová, Mgr. Jan Macháček
Vedoucí ověřovatel: Mgr. Helena Plocková, Mgr. Miloslava Bízková
 Vedoucí odborný řešitel IT: Zdeněk Zub
Odborný konzultant: Ing. Břetislav Sklář,Ing. Václav Štěpánek

 

Stručný obsah projektu

V dnešní rychle se rozvíjející globální ekonomice je nezbytné posilovat u žáků komunikační kompetence v oblasti ICT, které zasahují do všech oblastí lidské činnosti. Projekt je zaměřen na zkvalitnění metod výuky v předmětu ošetřovatelství a ošetřování nemocných tím, že podporuje progresivní vyučovací metody a navrhuje nové moduly výukových mezioborových programů ICT. Moduly jsou zaměřeny na oblast zdravotnické praxe a umožní žákům prohloubit kompetence v oblasti ICT a získat nové kompetence ve vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím ICT. Zároveň umožní ověření získaných kompetencí v praxi zdravotnického zařízení. Díky partnerské spolupráci s jinými školami a nemocnicemi je zajištěna externí evaluace výukových programů, což umožní dosáhnout standardizace metodického a výukového programu v rámci kraje. Po ukončení projektu předpokládáme, že navržený a ověřený výukový program bude zařazen do standardní vzdělávací nabídky středních zdravotnických škol F Jihočeského kraje.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání v souladu se záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí žáků a zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání. Řešení projektu směřuje k rozvoji a zkvalitnění metod výuky v předmětu ošetřovatelství a ošetřování nemocných s využitím ICT na středních zdravotnických školách v Jihočeském kraji.

K dílčím cílům patří – zlepšit klíčové kompetence žáků v práce s ICT v odborných předmětech- zlepšit podmínky pro využívání ICT pro žáky i učitele, – vyvinout a evaluací (interní a externí) zpracovat nové výukové mezioborové programy- rozvojem partnerství s ostatními školami a nemocnicemi dosáhnout výměny zkušeností a znalostí v oboru ICT- dosažené synergie s partnery – nemocnice využít k tvorbě jednotné metodiky a standardizace výukového programu- rozšířením znalostí ICT u žáků zvýšit konkurenceschopnost a uplatnění na trhu práce v ČR i EU, zajistit plynulejší přechod absolventů do zaměstnání.

Popis cílové skupiny

Cílovou skupinu tvoří dle aktuálního stavu maximálně 1020 žáků 3. až 4. ročníku středních zdravotnických škol Jihočeského kraje a 77 pedagogických pracovníků těchto škol. Ve 2. ročníku se žáci těchto škol seznámí v předmětu Informační a komunikační technologie v rámci tohoto předmětu se základní strukturou programu, jeho členěním, modulitou systému tak, aby mohli plynule navázat v odborných předmětech na konkrétní využití tohoto systému ve výuce, který řeší zdravotnickou dokumentaci pacienta v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Řešení projektu je zaměřeno na rozvoj a zkvalitnění výuky ICT nejenom v tomto předmětu, ale zejména jak součást odborných předmětů a mezipředmětových vazeb. Významným tématickým celkem vzdělávání, který bude tvořit standardní součást výuky žáků i pedagogů, bude Informatika v  ošetřovatelství, která zaplní chybějící část vzdělávání žáků zdravotnických škol. V rámci tvorby ŠVP a za využití disponibilních hodin bude v předmětu ošetřovatelství blok zdravotnická informatika, který by absolvovali všichni žáci středních zdravotnických škol v Jihočeského kraje. Cílovou skupinu pedagogů tvoří: 9 pedagogů předmětu informační a komunikační technologie a 68 pedagogů odborných předmětů ošetřovatelství a ošetřování nemocných. Tito pedagogové budou seznámeni podrobně s nemocničním informačním systémem a budou na základ získaných znalostí pracovat na jednotlivých tématických celcích v rámci projektu tak, aby co nejefektivněji mohli využít získané znalosti.

Zkušenost školy s prací s cílovou skupinou

V rámci projektu, který realizovala naše škola „Výukové materiály a podklady pro výuku odborných předmětů na střední zdravotnické škole a jejich implementace do výuky“ jsme byli zaměřeni na žáky a studenty středních zdravotnických škol na zdravotnických školách v České republice a část projektu pak počítal i s cílovou skupinou veřejnost a sociálně handicapovaná veřejnost. S ohledem na obsahovou část a možnost využití projektu šlo o pilotní projekt, který se využívá v ostatních středních zdravotnických školách naší republiky pro podporu výuky žáků těchto škol. Předmět první pomoc je pak použitelný i pro ostatní střední školy, laickou veřejnost, základní školy. Další cílovou skupinou jsou vyučující odborných předmětů, kteří mají všichni za sebou školení SIPVZ a problematika dokumentace ve zdravotnických zařízeních je součástí jejich práce. Všichni pracují s počítačem a rozšíření jejich znalostí v tomto směru je přirozeným krokem v rozšiřování jejich profesního vzdělání. Pro cílovou skupinu vyučujících IKT je to pak jeden z dalších programů, který rozšíří jejich znalosti. Protože jde o vyučující ze zdravotnických škol, kteří se setkali již se zdravotnickými programy, jde o rozšíření jejich znalostí.

Zdůvodnění potřebnosti

Při současném tempu vývoje společnosti je nutné zajistit i trvalé zvyšování znalostí a praktického využití informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) u žáků středních zdravotnických škol. Rozvoj kompetencí v ICT je jedním ze základních faktorů dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje. Množství informací, kterými lze popsat procesy probíhající ve zdravotnickém zařízení, neustále narůstá. Původní trend zpracování a archivace dat v papírové podobě je již dávno překonaný.Pozornost je tedy směřována ke kvalitním softwarovým řešením, která umožňují rychlou, jednoduchou a bezpečnou manipulaci s informacemi pacientů. Základním požadavkem provozu zdravotnického zařízení je informace zpracovat a výsledky využít k efektivnímu poskytování zdravotních služeb, např. se to týká ošetřovatelské zdravotnické dokumentace. Ošetřovatelská dokumentace pacientů je samostatnou součástí komplexního nemocničního informačního systému (dále jen NIS). Při vyučování žáků dochází k diskrepanci mezi teoretickým vzděláváním v předmětu ošetřovatelství a praktickým vyučováním v předmětu ošetřování nemocných. Tento nesoulad je způsoben neexistencí učebny s hardwarem a softwarem fungujícím v klinických podmínkách zdravotnických zařízení. Na tuto oblast neexistují ani vyspělé výukové moduly. Žáci se okrajově seznamují s ošetřovatelskou dokumentací pouze v papírové podobě. Managementy partnerských nemocnic označily zvýšení kompetencí žáků v oblasti práce s NIS za potřebné a doporučuje zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání v ICT, což zvýší konkurenceschopnost žáků při výběru zaměstnání. Proto navrhujeme rozšířit vzdělávací program v předmětu ošetřovatelství o mezi oborovou tématiku. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti takového řešení chceme využít podpory financování z fondů EU

Popis zapojení partnerské školy 

Vybudování školní sítě s nemocničním informačním systémem v odborných učebnách a kabinetech odborných učitelek, realizace učebních textů pro práci s NIS, realizace úloh pro odborné předměty, vytvoření e-learningového kurzu a multimediálních pomůcek. Školení cílové skupiny žáků a pedagogických pracovníků, pilotní ověření tématického celku informatika v ošetřovatelství, zařazení tohoto celku  do ŠVP předmětu ošetřovatelství nebo dalších předmětů, kde se může využívat možností programu NIS ve výuce, zavedení do běžné výuky, udržitelnost rozvoje výsledků projektu. 

Partnerské školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice
Husova 3, 371 60 České Budějovice
http://szscb.wz.cz/    

Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II
Klášterská 77/II, 377 01 Jindřichův Hradec
http://www.szsjh.cz/ 

Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420
Národní svobody 420, 397 01 Písek
http://www.szs-pi.cz

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov
http://www.zdravkack.cz   

Partnerská nemocnice – Nemocnice Tábor, a. s.
Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
http://www.nemta.cz/

Popis zapojení partnerské nemocnice

Nemocnice Tábor, a.s. je partnerem – ověřovatelem inovovaných produktů a současně i znalostí a dovedností cílové skupiny žáků. Bude navrhovat případné doplnění nebo úpravy produktů z pohledu praktického využití v nemocnici.

Zkušenosti s cílovou skupinou

Ve všech nemocnicích tedy i v Nemocnici Tábor, a.s. probíhají praxe 3. a 4. ročníků, tedy přímo cílové skupiny žáků. Jejich vzdělávání mají na starosti právě odborní vyučující. Dlouhodobá spolupráce školy a nemocnice je zárukou dokonalé znalosti při vzájemné spolupráci