Od školního roku 2018/2019 dochází ke změně oboru vzdělávání ze Zdravotnického asistenta (53-41-M/01) na  PRAKTICKÁ SESTRA (53-41-M/03).

Obor: Praktická sestra

Kód oboru: 53-41-M/03

Kategorie vzdělání: střední vzdělání

Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

UČEBNÍ PLÁN

Název ŠVP: Praktická sestra 2018

Délka a forma studia: 4 roky, denní forma vzdělávání

Datum platnosti: od 1. září 2018, počínaje prvním ročníkem

Denní studium
Vyučovací předměty povinné Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Počet vyučovacích hodin celkem
1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 3(3) 4(4) 3(3) 4(4) 14
Dějepis 1 1 0 0 2
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Biologie 1 1 0 0 2
Fyzika 1 1 0 0 2
Chemie 2(1) 1(1) 0 0 3
Matematika 3 2 2 0 7
Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8
Informační a komunikační technologie 2(2) 2(2) 0 0 4
Ekonomika 0 0 1 1 2
Výchova ke zdraví 2 0 1 0 3
Latinská terminologie 1(1) 0 0 0 1
Somatologie 4 0 0 0 4
Klinická propedeutika 0 3 0 0 3
Psychologie a komunikace 0 2 2(1) 2(1) 6
Komunitní a domácí ošetřovatelství 0 1 0 0 1
Ošetřovatelství 4(2) 7(4) 4(1) 3 18
Ošetřovatelství ve vybraných oborech 0 0 2(1) 2 4
První pomoc 0 2(2) 0 0 2
Ošetřování nemocných 0 0 12 14 26
   Celkem 30 33 33 32 128

Poznámky k učebnímu plánu:

  1. a) Ve výuce cizích jazyků žáci volí jazyk anglický nebo německý, žáci vybírají cizí jazyk, který měli v učebním plánu na základní škole.
  2. b) Ošetřovatelství je předmět teoreticko-praktický, praktická výuka probíhá ve skupinách v odborných učebnách školy.
  3. c) Ošetřování nemocných je předmětem praktickým probíhajícím v klinických podmínkách Nemocnice Tábor, a.s. Na konci 3. ročníku je zařazena odborná praxe v celkovém rozsahu
    4 týdnů.
  4. f) 7) Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je přednostní při výuce cizích jazyků, ošetřovatelství a ošetřování nemocných. Dělení je v pravomoci ředitelky školy, musí odpovídat požadavkům BOZP. Dělené hodiny jsou označené (závorkou).