Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu:   Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

Příjemce:            Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912

Termín realizace: 1. 1.  2018 – 31.12. 2020

Webový odkaz:na internetové stránky projektu: https://ikap.kraj-jihocesky.cz

Škola je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita  ja založena na intenzivní spolupráci  mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a oprohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Podaktivity budou realizovány v rámci projektových dnů:

  1. Přírodověda – Jak pracuje lidské tělo
  2. Chemie – Alchymie těla a zdraví člověka
  3. Výchova ke zdraví – Zdravé srdce a cévy pro hodnotný život

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1