Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem.

Kmenový obor:                                       53-41-M Ošetřovatelství
Studijní obor:                                          53-41M/01 Zdravotnický asistent
Dosažený stupeň vzdělání:                   úplné střední odborné
Způsob ukončení a certifikace:            maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní  zkoušce

[info] Učební plán oboru Zdravotnický asistent 53-41-M/01 [/info]

1. Pracovní uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/absolventka připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem, nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců)  i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Podle pokynů provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytnuté ošetřovatelské péče, zajišťuje činnosti spojené s přijetím, překladem, propouštěním a úmrtím pacienta.    Absolvent byl vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.    Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách a v lékařských, nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických, nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb (např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.).

2. Výsledky vzdělávání

2.1 V oblasti výkonu profese si absolvent osvojil vědomosti a dovednosti potřebné pro:

 • poskytování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a podle stanoveného ošetřovatelského plánu,
 • získávání a shromažďování informací potřebných pro sestavení ošetřovatelských diagnóz,
 • práci se zdravotnickou dokumentací,
 • sledování subjektivních i objektivních projevů a fyziologických funkcí úpacientů-měření tělesné teploty, pulsu, dechu, krevního tlaku (kromě měření CVT),
 • zajišťování správné výživy a dostatečné hydratace pacientů,
 • provádění úpravy lůžka (bez nemocného i s nemocným), sledování čistoty a úpravy prostředí,
 • poskytování hygienické péče pacientům, nebo pomoci při zajišťování hygieny,
 • provádění rehabilitačního ošetřovatelství (ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem) včetně prevence a ošetřování dekubitů, pro zajiš’tování prevence imobilizačního syndromu,
 • péče o pomůcky a přístroje, dezinfekci a sterilizace pomůcek a nástrojů,
 • přípravu a podávání léků prostřednictvím, zažívacího traktu, kůží, dýchacími cestami (kromě intrabronchiální aplikace), prostřednictvím injekcí do svalu, pod kůži nebo do kůže (s vyjímkou novorozenců),
 • odběr biologického materiálu, manipulaci s biologickým materiálem a screeningobvé vyšetření, orientační vyšetření moče, glykémie, stolice,
 • udržování kyslíkové terapie,
 • péči o akutní a chronické rány,
 • péči o vyprazdňování nemocných, aplikace klizmatu,
 • přípravu pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům, asistenci u těchto výkonů a poskytování ošetřovatelské péče při a po těchto výkonech,
 • ošetřování nemocných s katétry,
 • obsluhu jednoduchých lékařských přístrojů; dodržování bezpečných pracovních postupů při práci s přístroji,
 • činnosti spojené s příjmem, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta,
 • poskytnutí předlékařské první pomoci (v rozsahu odborné způsobilosti) a spolupráci při lékařské první pomoci, pro racionální jednání v situacích obecného (veřejného) ohrožení.

Absolvent byl vzděláván tak, aby:

 • si osvojil odborné vědomosti, dovednosti a postupy nezbytné pro poskytování komplexní ošetřovatelské péče, pro prevenci nemocí a závislostí na návykových látkách,
 • v odborné komunikaci se vyjadřoval přesně, věcně a terminologicky správně, rozuměl základní latinské terminologii,
 • měl přehled o organizaci a řízení zdravotnictví a o nových trendech v péči o zdraví obyvatelstva, znal programy na podporu zdraví obyvatelstva
 • uplatňoval při poskytování ošetřovatelské péče holistické pojetí člověka,
 • dodržoval standardy ošetřovatelských postupů, požadavky na hygienu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve zdravotnických, nebo sociálních zařízeních,
 • uměl pomáhat pacientům překonávat problémy spojené s nemocí, nebo hospitalizací a udržovat kontakt s vnějším prostředím, vést je k dodržování léčebného režimu a k odpovědnosti za své zdraví,
 • dovedl vhodným způsobem komunikovat s pacienty, s ohledem na jejich věk, typ osobnosti a zdravotní stav, dodržoval pravidla společenského chování,
 • při ošetřování pacienta jednal taktně, ohleduplně a s empatií, dodržoval práva pacientů,
 • při poskytování ošetřovatelské péče pacientům z odlišného sociokulturního prostředí jednal s vědomím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností ,
 • dodržoval etické zásady ošetřovatelské péče a požadavky na ochranu informací,
 • uměl si zorganizovat práci, pracovat individuálně i v týmu
 • pracoval svědomitě a dbal na kvalitu své práce, choval se hospodárně a ekologicky,
 • dodržoval základní pracovněprávní předpisy a požadavky na výkon pracovních činností zdravotnického asistenta,
 • osvojil si dovednosti potřebné pro seberegulaci a sebehodnocení, pro upevňování svého zdraví a zvládání náročných pracovních a životních situací (pro prevenci syndromu vyhoření),
 • sledoval odborné informace a uměl s nimi efektivně pracovat
 • byl schopen uplatnit se na trhu práce a aktivně rozhodovat o své profesní kariéře.

2.1 Všeobecné kompetence absolventaAbsolvent byl vzděláván tak, aby:

 • uměl číst s porozuměním texty různého stylu a žánru a efektivně zpracovával získané informace; rozuměl ikonickým textům, tj. vyobrazením, grafům, tabulkám, schématům atp.,
 • vyjadřoval se kultivovaně v souladu s normami českého jazyka, a to ústně i písemně,
 • ovládal aktivně aspoň jeden cizí jazyk, byl schopen využívat jej pro řešení standardních i typických pracovních řečových situací,
 • měl základní znalosti o fungování demokratické společnosti a o evropské integraci, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu,
 • dovedl využívat poznatků o historii k porozumění současnosti,
 • uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva, respektoval práva ostatních lidí i kulturních odlišností příslušníků jiných národností a etnik, nepodléhal rasismu, xenofobii a intoleranci,
 • získal všeobecný kulturní rozhled, chápal význam umění pro život,
 • uměl efektivně používat matematické vědomosti a  dovednosti pro řešení reálných situací,
 • osvojil si důležité přírodovědné poznatky, které mu lépe umožní porozumět přírodním jevům a procesům vztahu člověka a přírody i některým odborným problémům oboru,
 • uměl aplikovat zásady péče o zdraví a správné životosprávy v osobním životě, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti,
 • osvojil si základní poznatky z ekonomiky potřebné pro porozumění fungování tržního hospodářství, uměl je vhodně využívat v osobním, popř. i v pracovním životě,
 • uměl využívat pro osobní i pracovní účely a jako zdroj informací prostředky informační a komunikační techniky,
 • byl připraven a ochoten dále se vzdělávat

3. Možnosti dalšího vzdělávání

Absolvent/absolventka, který úspěšně  vykonal/-a maturitní zkoušku, se může dále vzdělávat na vysokých  nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.