Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“,  registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246,  je spolufinancován Evropskou unií

Název projektu:   Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

Příjemce:            Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912

Termín fyzické realizace projektu: 1. 1.  2021 – 31. 10. 2023

Webový odkaz:na internetové stránky projektu: https://ikap.kraj-jihocesky.cz

Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912 je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita  je založena na intenzivní spolupráci  mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Podaktivity realizované v rámci projektu:

  1. Vzdělávání pedagogů zapojením do projektu – absolvování vybraných školení a použití získaných informací při realizaci projektových dnů
  2. Projektové dny s názvem „Péče o zdraví své i ostatních aneb učíme se pomáhat bezpečně“ budou realizovány v odborných učebnách SZŠ Tábor. Jejich cílem je u žáků ZŠ vzbudit pozitivní zájem o vlastní zdraví. Prakticky jim ukázat, jak mohou o své zdraví pečovat. Jakým způsobem se mohou aktivně podílet na tvorbě bezpečných a kvalitních podmínek ve všech etapách života člověka.
  3. Smíšené kroužky – pro žáky SŠ a ZŠ, budou probíhat formou řešení modelových situací v odborných učebnách SZŠ Tábor

Témata plánovaných aktivit:

  1. Vývoj člověka a životní cyklus – běh života, stárnutí a stáří
  2. Zdraví a nemoc – prevence vzniku nemocí, bezpečné životní prostředí, enviromentální výchova
  3. Rizikové faktory vzniku nemocí – civilizační choroby, postupy ošetřování v domácnosti, bezpečné podávání léků, první pomoc u náhlých stavů (neúrazových), fyzikální a chemické vlivy
  4. Bezpečné domácí prostředí – manipulace s chemickými látkami a odpady, prevence úrazů při práci a sportu, postupy bezpečného ošetřování ran, poskytování první pomoci u úrazů

Informace k ukončení realizace klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání