PŘÍLOHY A POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY

 

  • Originál dokladu o úhradě administrativního poplatku vlepený na první stranu přihlášky (vymezený prostor v levém horním rohu)
  • Uchazeči, kteří již absolvovali střední školu, vypíší roční známky vysvědčení z jednotlivých ročníků a připojí čestné prohlášení o pravosti s vlastnoručním podpisem; k přihlášce připojí ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  • Uchazeči, kteří budou skládat maturitní zkoušku v závěru školního roku 2016/2017, vyplní za poslední ročník známky pololetní; ověřenou kopii maturitního vysvědčení přinesou k přijímací zkoušce
  • Uchazeči, kteří se hlásí na studijní obory, na něž se přijímací zkouška nekoná (biologie, přírodopis a pěstitelství, český jazyk, chemie), vloží do přihlášky úředně ověřené kopie výročních vysvědčení posledních tří uzavřených ročníků studia na střední škole a ze závěrečného ročníku ověřenou kopii pololetního vysvědčení
  • Součástí správně vyplněné přihlášky na studijní magisterské obory Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ i SŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – anglický jazyk pro 1. st. ZŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – německý jazyk pro 1. st. ZŠ a na bakalářský studijní obor Tělesná výchova a sport je čestné prohlášení uchazeče o jeho plavectví
  • Životopis nepřikládejte!
  • Uchazeči o programy celoživotního vzdělávání přikládají pouze úředně ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání; studium v rámci CŽV se řídí prováděcími pokyny děkana PF JU, které jsou zveřejněny na úřední desce PF JU a na jejich internetových stránkách.