PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – VÝSLEDKY:

ikona 1. kolo; 19. května 2021; obor 53-41-M/03 Praktická sestra – dálková forma vzdělávání


Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
– obor Praktická sestra 53-41-M/03
– dálková forma vzdělávání, zakončená maturitní zkouškou

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,   o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení.
Podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládaný počet přijímaných uchazečů do tohoto oboru na počet 10.

Kritéria přijímacího řízení

 • Úspěšné splnění povinné školní docházky.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti žáka, je nutné potvrzení od lékaře.
  Na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb., případně:
  Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.
 • Přijímací zkouška se nekoná, přijímáno bude prvních 10 uchazečů seřazených
  podle hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ; prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Hodnocení je nutné doložit úředně ověřenými kopiemi vysvědčení.
  Nezapočítává se hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/20!
  Za případnou nedostatečnou bude odečteno 5 bodů, v případě nehodnocení    v některém z předmětů bude za prospěch započtena 0, v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětů český jazyk a 1. cizí jazyk ve sledovaných obdobích.

Průměr

Počet bodů

 

Průměr

Počet bodů

1,00 – 1,40

40 bodů

2,01 – 2,10

22 bodů

1,41 – 1,50

38 bodů

2,11 – 2,20

19 bodů

1,51 – 1,60

36 bodů

2,21 – 2,30

16 bodů

1,61 – 1,70

34 bodů

2,31 – 2,40

13 bodů

1,71 – 1,80

31 bodů

2,41 – 2,50

10 bodů

1,81 – 1,90

28 bodů

2,51 – 3,00

 7 bodů

1,91 – 2,00

25 bodů

od 3,01

 1 bod

Celkový počet bodů: max. 40 bodů

Tábor 20. 5. 2021

Mgr. Jana Jandáčková, v.r.
ředitelka školy
————————————————————–
Informace pro uchazeče:
Termín odevzdání přihlášky je do pátku 18. června 2021 na adresu školy.
Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy
a na nástěnce ve vestibulu školy nejpozději v pondělí 28. 6. 2021 v 8.00 hod.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 • Tiskopis přihlášky lze najít v odkazu:
  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – ZÁKLADNÍ INFORMACE