Výsledky 2. kola přijímacího řízení
  – obor 53-41-M/03  Praktická sestra
– dálková forma vzdělávání

Poř.   Reg. Celkové body rozhodnutí
1. 567 46 Přijat/a
2. 554 46 Přijat/a
3. 557 41 Přijat/a
4. 550 36 Přijat/a
5. 566 36 Přijat/a
6. 568 31 Přijat/a
7. 560 31 Přijat/a
8. 565 26 Přijat/a
9. 556 21 Přijat/a
10. 562 21 Přijat/a
11. 564 21 Přijat/a
12. 559 11 Přijat/a
13. 555 11 Přijat/a
14. 561 6 Přijat/a
15. 564 6 Přijat/a
16. 551 1 Přijat/a
17. 552 1 Přijat/a
18. 553 1 Nepřijat/a
19. 563 Nepřijat/a

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

– obor Praktická sestra 53 – 41- M/03
– pětiletá dálková forma vzdělávání, zakončená maturitní zkouškou

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle
§ 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení. Podle § 60 odst. 2 stanoví nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do tohoto oboru na 17.

Kritéria přijímacího řízení

 • Úspěšné splnění povinné školní docházky. Součástí přihlášky musí být úředně ověřená kopie vysvědčení z posledního ročníku na základní škole.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti žáka, je nutné potvrzení od lékaře.
  Na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.„, případně:
  Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.
 • Bodové hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ ve všech sledovaných obdobích
  –  viz přihláška
  Za případnou nedostatečnou bude odečteno 5 bodů, v případě nehodnocení v některém z předmětů bude za prospěch započtena 0, v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětů český jazyk a 1. cizí jazyk ve sledovaných obdobích
Průměr Počet bodů Průměr Počet bodů
1,00 – 1,40 66 bodů 2,01 – 2,10 31 bodů
1,41 – 1,50 61 bodů 2,11 – 2,20 26 bodů
1,51 – 1,60 56 bodů 2,21 – 2,30 21 bodů
1,61 – 1,70 51 bodů 2,31 – 2,40 16 bodů
1,71 – 1,80 46 bodů 2,41 – 2,50 11 bodů
1,81 – 1,90 41 bodů 2,51 – 3,00 6 bodů
1,91 – 2,00 36 bodů od 3,01 1            1 bod

INFORMACE PRO UCHAZEČE

Odevzdání přihlášky –  do 19. srpna 2020

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy
a na nástěnce ve vestibulu školy nejpozději  v pátek 21. 8. 2020 v 8:00 hodin.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné ve čtvrtek 20. 8. 2020 od 8:00 do 12:00 hod v kanceláři školy.


Proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné dle §18 zákona č. 135/2020 Sb. Uchazeč může zažádat o vydání nového rozhodnutí, pokud splní podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Tábor 24. 06. 2020

Mgr. Jana Jandáčková
ředitelka školy