Další důležité informace:

Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné
v pondělí 17. května 2021 v úředních hodinách (8:00–10:00, 13:00–14:00 hod.)
v kanceláři školy SZŠ Tábor, Mostecká 1912 (1. patro, místnost č. 22).

Ve středu 19. května 2021 v 9.00 hodin budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na stránkach školy a ve vestibulu budovy.


 

Nekonání přijímací zkoušky pro dálkovou formu vzdělávání

Ředitelka školy dodatečně rozhodla o nekonání přijímací zkoušky dálkové formy vzdělávání oboru Praktická sestra,
na základě Opatření obecné povahy, bod IV, písmeno b), vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
dne 5. 1. 2021.

Tímto je školní přijímací zkouška dne 14. nebo 15. dubna 2021 zrušena.
Uchazeči budou ke vzdělávání v tomto oboru přijati bez konání zkoušky.

Tábor 4. března 2021

Mgr. Jana Jandáčková, v. r.
ředitelka školy


 

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
– obor Praktická sestra 53-41-M/03
– dálková forma vzdělávání, zakončená maturitní zkouškou

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle § 60
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení. Podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládaný počet přijímaných uchazečů do tohoto oboru na počet 30.

Kritéria přijímacího řízení

 • Úspěšné splnění povinné školní docházky.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti žáka, je nutné potvrzení od lékaře.
  Na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb., případně:
  Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.
 • Vykonání školní přijímací zkoušky, přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů:
  a) bodové hodnocení školní přijímací zkoušky – písemný test z biologie člověka (maximum 60 bodů)
  b) bodové hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ; prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku   (maximum 40 bodů)

Nezapočítává se hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/20!
Za případnou nedostatečnou bude odečteno 5 bodů, v případě nehodnocení v některém z předmětů bude za prospěch započtena 0, v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětů český jazyk a 1. cizí jazyk ve sledovaných obdobích.

Průměr Počet bodů

 

Průměr Počet bodů
1,00 40 bodů 2,01 – 2,10 22 bodů
1,41 – 1,50 38 bodů 2,11 – 2,20 19 bodů
1,51 – 1,60 36 bodů 2,21 – 2,30 16 bodů
1,61 – 1,70 34 bodů 2,31 – 2,40 13 bodů
1,71 – 1,80 31 bodů 2,41 – 2,50 10 bodů
1,81 – 1,90 28 bodů 2,51 – 3,00  7 bodů
1,91 – 2,00 25 bodů od 3,01 1 bod

Celkový počet bodů: max. 100 bodů

Ředitelka školy si vyhrazuje, že může do 8. března 2021 dodatečně rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek u oboru, u kterého je počet přijatých přihlášek nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání. Uchazeči budou ke vzdělávání v tomto oboru přijati bez konání zkoušky. Ředitelka školy zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně (nejpozději do 19. března 2021) tuto informaci sdělí také uchazečům, popř. jejich zákonným zástupcům.

Tábor 20. 1. 2021
Mgr. Jana Jandáčková, v.r.
ředitelka školy


ikona VZOROVÝ TEST KE ŠKOLNÍ PŘJÍMACÍ ZKOUŠCE PRO OBOR PRAKTICKÁ SESTRA ikona Odpovědi k testu