Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

Na základě ustanovení tohoto zákona proběhne jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.
Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom řádném termínu.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví termín konání zkoušky po rozhodnutí o obnovení výuky ve školách a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Výsledek jednotné přijímací zkoušky se uplatní i na druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Kritéria pro přijímaní uchazečů zůstávají v podobě, jak je stanovil ředitel příslušné školy. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %.

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky bude stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jej zveřejní na svých internetových stránkách.

přihláška (pdf 365kB

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
– obor Praktická sestra 53 – 41- M/03
– pětiletá dálková forma vzdělávání, zakončená maturitní zkouškou

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle § 60
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení. Podle § 60 odst. 2 stanoví nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do tohoto oboru na 30.

Kritéria přijímacího řízení

 • Úspěšné splnění povinné školní docházky. Součástí přihlášky musí být úředně ověřená kopie vysvědčení z posledního ročníku na základní škole.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti žáka, je nutné potvrzení od lékaře.
  Na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.„, případně:
  Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.
 • Vykonání Jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky, přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů:
  a) bodové hodnocení přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (maximum 100 bodů, váha 60 %)
  b) bodové hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ ve všech sledovaných obdobích viz přihláška (maximum 66 bodů, váha 40%).
  Za případnou nedostatečnou bude odečteno 5 bodů, v případě nehodnocení v některém z předmětů bude za prospěch započtena 0, v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětů český jazyk a 1. cizí jazyk ve sledovaných obdobích
Průměr Počet bodů Průměr Počet bodů
1,00 – 1,40 66 bodů 2,01 – 2,10 31 bodů
1,41 – 1,50 61 bodů 2,11 – 2,20 26 bodů
1,51 – 1,60 56 bodů 2,21 – 2,30 21 bodů
1,61 – 1,70 51 bodů 2,31 – 2,40 16 bodů
1,71 – 1,80 46 bodů 2,41 – 2,50 11 bodů
1,81 – 1,90 41 bodů 2,51 – 3,00 6 bodů
1,91 – 2,00 36 bodů od 3,01   1 bod

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Odevzdání přihlášky –  do 1. března 2020
Jednotné přijímací zkoušky:
1. řádný termín: 14. dubna 2020 – ZRUŠENO
2. řádný termín: 15. dubna 2020 – ZRUŠENO
Náhradní termín: 13. a 14. května 2020 – ZRUŠENO

UCHAZEČI – CIZINCI
Uchazečům, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (získali předchozí vzdělání mimo území České republiky), se promíjí na žádost jednotná zkouška z českého jazyka a literatury. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky uchazečů, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří redukované pořadí všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání na základě hodnocení zkoušky z matematiky a dalších kritérií přijímacího řízení, která neověřují znalost českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

INFORMACE PRO UCHAZEČE
Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy
a na nástěnce ve vestibulu školy nejpozději do 8 kalendářních dnů po konání zkoušky.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné  v kanceláři školy – termín bude upřesněn.

Pokud po  uzavření 1. kola zůstanou některá místa neobsazená, vypíše ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení na doplnění kapacity oboru.
V něm se jednotná zkouška nekoná a kritéria přijetí budou sdělena v rámci jeho vyhlášení..

V Táboře 17. 1. 2020, 31. 3. 2020 upraveno dle aktuální situace

Mgr. Jana Jandáčková
ředitelka školy