přihláška (pdf 365kB

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020,
obor Praktická sestra 53 – 41- M/03, pětiletá dálková forma vzdělávání,
zakončená maturitní zkouškou

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 předpokládaný počet přijímaných uchazečů stanoví na 30.

 Kritéria přijímacího řízení

 • Úspěšné splnění povinné školní docházky.
 • Průměrný prospěch posledního vysvědčení ze ZŠ pr, v případě rovnosti na posledním přijímaném místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětů český jazyk a 1. cizí jazyk.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti žáka, je nutné potvrzení od lékaře.
  Na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.„, případně: „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.
 • Přijímací zkoušky se nekonají.
 • Součástí přihlášky jsou úředně ověřené kopie dokladů o předchozím vzdělání, tj. vysvědčení za poslední ročník nejvyššího získaného vzdělání na ZŠ. nebo SŠ,
  Kdo má vyšší vzdělání než základní, přiloží i kopii (nemusí být ověřena) maturitního vysvědčení, výučního listu nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce.

 
Tábor 21. 12. 2018

Mgr. Jana Jandáčková
ředitelka školy

INFORMACE PRO UCHAZEČE

 • Odevzdání přihlášky –  do 1. března 2019
 • Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů dne 23. dubna 2019 na webových stránkách školy a na nástěnce ve vestibulu školy.
 • Zápisový lístek – není potřeba.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, prostřednictvím ředitelky Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912, 390 41 Tábor.
 • Lze předpokládat, že po uzavření 1. kola zůstanou některá místa neobsazena, ředitelka školy pak vypíše 2. kolo přijímacího řízení na doplnění kapacity oboru.