Informace o projektu – Šablony JAK

Operační program Jan Amos Komenský
Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I
Název školy/příjemce: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912
Registrační číslo projektuCZ.02.02.XX/00/22_003/0002232
Název projektu: Šablony JAK 2022
Schválení projektu pro období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Vybráno celkem 7 aktivit:
Kariérový poradce SŠ
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ
Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ
Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Cílová skupina:
Žáci střední školy
Pedagogičtí pracovníci střední školy

Cíle projektu:
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Informace o projektu – Šablony III

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III
Výzva č.  02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose
Identifikace žadatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912
Číslo projektu –  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

Schválení projektu pro období 1. 9. 2021 – 31. 6. 2023
Vybráno celkem 6 aktivit

Zapojeno:
15 pedagogů
1 nepedagog
3 průvodci stáže

Projekt je zaměřen na: personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, podpora žáků ohrožených školní neúspěšností.

Cílová skupina:
Žáci střední školy
Pedagogičtí pracovníci střední školy

Cíle projektu:
Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení poskytnutých služeb karierového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele zlepšení kvality vzdělání a výsledků žáků doučováním žáků ohrožených školním neúspěchem, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím sdílení zkušeností, tandemové výuky.

Reflektivní zpráva zapojené organizace do projektu JAK


Informace o projektu – Šablony II

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP
Identifikace žadatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912
Číslo projektu –  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016338
Schválení projektu pro období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Vybráno celkem 9 aktivit

Zapojeno:
28 pedagogů
3 nepedagogové
3 průvodci stáže

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Cílová skupina:
Žáci střední školy
Pedagogičtí pracovníci střední školy

Cíle projektu:
Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení poskytnutých služeb karierového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele zlepšení kvality vzdělání a výsledků žáků doučováním žáků ohrožených školním neúspěchem, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím sdílení zkušeností, tandemové výuky a vzájemné spolupráce.


Informace o projektu – Šablony SZŠ 2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Identifikace žadatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912

Číslo projektu –  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005591

Schválení projektu pro období 1. 6. 2017 – 31.5.2019

Vybráno celkem 11 aktivit

Zapojeno:

  • 23 pedagogů
  • 2 nepedagogové
  • 2 odborníci z praxe
  • 3 průvodci stáže

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Cílová skupina:

  • Žáci střední školy
  • Pedagogičtí pracovníci střední školy

Cíle projektu:

  • podpoření pracovníků působících ve vzdělávání v rámci DVPP nebo formou dalšího rozvoje své profesní kompetence
  • poskytnutých služeb karierového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele
  • zlepšení kvality vzdělání a výsledků žáků doučováním žáků ohrožených školním neúspěchem
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím sdílení zkušeností, tandemové výuky a vzájemné spolupráce