Výsledky 1. kola přijímacího řízení

1. kolo; 28.dubna 2023; obor 53-41-M/03; Praktická sestra – denní forma vzdělávání


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
– obor Praktická sestra 53 – 41- M/03
–  denní forma vzdělávání, zakončená maturitní zkouškou

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle § 60, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení. Podle § 60 odst. 2 stanoví nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do tohoto oboru na 60.

Kritéria přijímacího řízení

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti žáka, je nutné potvrzení od lékaře.
  Na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.„, případně: „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.
 • Vykonání Jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky, přijímáno bude prvních 60 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů:
  a) bodové hodnocení Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (maximum 100 bodů, váha 60 %)
  b) bodové hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ ve všech sledovaných obdobích viz přihláška (maximum 66 bodů, váha 40%).
  Za případnou nedostatečnou bude odečteno 5 bodů, v případě nehodnocení v některém z předmětů bude za prospěch započtena 0, v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětů český jazyk a 1. cizí jazyk ve sledovaných obdobích

Průměr

Počet bodů

 

Průměr

Počet bodů

1,00 – 1,40

66 bodů

2,01 – 2,10

31 bodů

1,41 – 1,50

61 bodů

2,11 – 2,20

26 bodů

1,51 – 1,60

56 bodů

2,21 – 2,30

21 bodů

1,61 – 1,70

51 bodů

2,31 – 2,40

16 bodů

1,71 – 1,80

46 bodů

2,41 – 2,50

11 bodů

1,81 – 1,90

41 bodů

2,51 – 3,00

6 bodů

1,91 – 2,00

36 bodů

od 3,01

1 bod

 

Zvláštní podmínky pro přijímání uchazečů ve specifických podmínkách

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem.

Cizinec, na něž se opatření Lex Ukrajina vztahuje, má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Škola může písemný test školní přijímací zkoušky cizinci na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole zadat v ukrajinském jazyce. Sdělení o tom, zda škola umožní toto zadání v ukrajinském jazyce, zveřejní ředitel školy spolu s výše uvedenými povinně zveřejňovanými skutečnostmi (viz výše). V případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou toto sdělení ředitel školy připojí k těmto skutečnostem bezodkladně. Pokud škola písemný test školní přijímací zkoušky zadá v českém jazyce, navyšuje se cizinci časový limit pro vypracování testu o 25 % a má právo použít překladový slovník.

Zvláštní podmínky pro přijímání osob vzdělávajících se dlouhodobě v zahraničí

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.

Zvláštní podmínky pro přijímání osob se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení,

 

 

Tábor 10. 1. 2023    
                                                                 
Mgr. Jana Jandáčková, v.r.
ředitelka školy

 


Přihláška k dennímu studiu
Poznámky k přihláškám