Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
– obor Praktická sestra 53 – 41- M/03
–  denní forma vzdělávání, zakončená maturitní zkouškou

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle § 60
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení. Podle § 60 odst. 2 stanoví nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do tohoto oboru na 60.

Kritéria přijímacího řízení

 • Úspěšné splnění povinné školní docházky.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti žáka, je nutné potvrzení od lékaře.
  Na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.„, případně:
  Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.
 • Vykonání Jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky, přijímáno bude prvních 60 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů:
  a) bodové hodnocení Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (maximum 100 bodů, váha 60 %)
  b) bodové hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ ve všech sledovaných obdobích viz přihláška (maximum 66 bodů, váha 40%).
  Za případnou nedostatečnou bude odečteno 5 bodů, v případě nehodnocení v některém z předmětů bude za prospěch započtena 0, v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětů český jazyk a 1. cizí jazyk ve sledovaných obdobích
Průměr Počet bodů Průměr Počet bodů
1,00 – 1,40 66 bodů 2,01 – 2,10 31 bodů
1,41 – 1,50 61 bodů 2,11 – 2,20 26 bodů
1,51 – 1,60 56 bodů 2,21 – 2,30 21 bodů
1,61 – 1,70 51 bodů 2,31 – 2,40 16 bodů
1,71 – 1,80 46 bodů 2,41 – 2,50 11 bodů
1,81 – 1,90 41 bodů 2,51 – 3,00 6 bodů
1,91 – 2,00 36 bodů od 3,01 1 bod

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Odevzdání přihlášky –  do 1. března 2020
Jednotné přijímací zkoušky:
1. řádný termín: 14. dubna 2020
2. řádný termín: 15. dubna 2020
Náhradní termín: 13. a 14. května 2020

UCHAZEČI – CIZINCI
Uchazečům, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (získali předchozí vzdělání mimo území České republiky), se promíjí na žádost jednotná zkouška z českého jazyka a literatury. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky uchazečů, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří redukované pořadí všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání na základě hodnocení zkoušky z matematiky a dalších kritérií přijímacího řízení, která neověřují znalost českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

INFORMACE PRO UCHAZEČE
Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy
a na nástěnce ve vestibulu školy nejpozději  ve středu 29. 4. 2020 v 8:00 hodin.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné ve středu 29. 4. 2020 od 8.00 do 11.00 hod a od 13:00 do14.30 hod v kanceláři školy.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy je nutné odevzdat zápisový lístek ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán
k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do 3. pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, prostřednictvím ředitelky Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912, 390 41 Tábor.

Pokud po  uzavření1. kola zůstanou některá místa neobsazená v důsledku neodevzdání zápisového lístku, ředitelka školy vypíše 2. kolo přijímacího řízení na doplnění kapacity oboru.

V Táboře 15. 1. 2020

Mgr. Jana Jandáčková
ředitelka školy

Přihláška k dennímu studiu
Poznámky k přihláškám