Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
– obor Praktická sestra 53 – 41- M/03
–  denní forma vzdělávání, zakončená maturitní zkouškou

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle § 60
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení. Podle § 60 odst. 2 stanoví nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do tohoto oboru na 10.

Kritéria přijímacího řízení

 • Úspěšné splnění povinné školní docházky.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti žáka, je nutné potvrzení od lékaře.
  Na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.„, případně:
  Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.
 • Výpis výsledků JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, která byla vykonána 8. 6. 2020 nebo v náhradním termínu.
  Přijímáno bude prvních 10 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů:
 1. a) bodové hodnocení Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (maximum 100 bodů, váha 60 %)
 2. b) bodové hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ ve všech sledovaných obdobích viz přihláška (maximum 66 bodů, váha 40%).
  Za případnou nedostatečnou bude odečteno 5 bodů, v případě nehodnocení v některém z předmětů bude za prospěch započtena 0, v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětů český jazyk a 1. cizí jazyk ve sledovaných obdobích
Průměr Počet bodů Průměr Počet bodů
1,00 – 1,40 66 bodů 2,01 – 2,10 31 bodů
1,41 – 1,50 61 bodů 2,11 – 2,20 26 bodů
1,51 – 1,60 56 bodů 2,21 – 2,30 21 bodů
1,61 – 1,70 51 bodů 2,31 – 2,40 16 bodů
1,71 – 1,80 46 bodů 2,41 – 2,50 11 bodů
1,81 – 1,90 41 bodů 2,51 – 3,00 6 bodů
1,91 – 2,00 36 bodů od 3,01 1 bo

INFORMACE PRO UCHAZEČE

Odevzdání přihlášky –  do 30. června 2020

UCHAZEČI – CIZINCI
Uchazečům, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (získali předchozí vzdělání mimo území České republiky), se promíjí na žádost jednotná zkouška z českého jazyka a literatury. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena.
Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky uchazečů, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří redukované pořadí všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání na základě hodnocení zkoušky z matematiky a dalších kritérií přijímacího řízení, která neověřují znalost českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy
a na nástěnce ve vestibulu školy nejpozději  v pátek 3. 7. 2020 v 8:00 hodin.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné ve čtvrtek 2. 7. 2020 od 8:00 do 12:00 hod v kanceláři školy.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy je nutné odevzdat zápisový lístek ředitelce školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné dle §18 zákona č. 135/2020 Sb. Uchazeč může zažádat o vydání nového rozhodnutí, pokud splní podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Tábor 24. 06. 2020

Mgr. Jana Jandáčková
ředitelka školy

————————————————————-

Přihláška k dennímu studiu
Poznámky k přihláškám