PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – VÝSLEDKY:
ikona 1. kolo; 19. května 2021; obor 53-41-M/03 Praktická sestra – denní forma vzdělávání
ikona Žádost o vydání nového rozhodnutí

Další důležité informace:
Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné
v pondělí 17. května 2021 v úředních hodinách (8:00–10:00, 13:00–14:00 hod.)
v kanceláři školy SZŠ Tábor, Mostecká 1912 (1. patro, místnost č. 22).

Ve středu 19. května 2021 v 9.00 hodin budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na stránkach školy a ve vestibulu budovy.
Přijatí uchazeči odevzdají do deseti dnů zápisový lístek ředitelce školy.


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
– obor Praktická sestra 53-41-M/03
– denní forma vzdělávání, zakončená maturitní zkouškou


Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle § 60
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení. Podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládaný počet přijímaných uchazečů do tohoto oboru na počet 60.  

Kritéria přijímacího řízení  

  • Úspěšné splnění povinné školní docházky.
  • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti žáka, je nutné potvrzení od lékaře.
   Na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb., případně:
   Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.
  • Vykonání školní přijímací zkoušky, přijímáno bude prvních 60 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů:

a) bodové hodnocení školní přijímací zkoušky – písemný test z biologie člověka (maximum 60 bodů)
b) bodové hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ; prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku   (maximum 40 bodů).

Nezapočítává se hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/20!
Za případnou nedostatečnou bude odečteno 5 bodů, v případě nehodnocení v některém z předmětů bude za prospěch započtena 0, v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětů český jazyk a 1. cizí jazyk ve sledovaných obdobích.

Průměr Počet bodů Průměr Počet bodů
1,00 40 bodů  2,01 – 2,10 22 bodů 
1,41 – 1,50 38 bodů  2,11 – 2,20 19 bodů 
1,51 – 1,60 36 bodů  2,21 – 2,30 16 bodů 
1,61 – 1,70 34 bodů  2,31 – 2,40 13 bodů 
1,71 – 1,80 31 bodů  2,41 – 2,50 10 bodů 
1,81 – 1,90 28 bodů  2,51 – 3,00 7 bodů 
1,91 – 2,00 25 bodů  od 3,01
 1. bod 

Celkový počet bodů: max. 100 bodů

 

CIZINCI

U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona) bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověřena rozhovorem.

Tábor 20. 1. 2021

Mgr. Jana Jandáčková, v.r.
ředitelka školy


Přihláška k dennímu studiu
Poznámky k přihláškám


ikona VZOROVÝ TEST KE ŠKOLNÍ PŘJÍMACÍ ZKOUŠCE PRO OBOR PRAKTICKÁ SESTRA
ikona Odpovědi k testu