Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020,
obor Praktická sestra 53 – 41- M/03, denní forma vzdělávání, zakončená maturitní zkouškou

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů druhé kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 předpokládaný počet přijímaných uchazečů stanovuje na 6.

Kritéria přijímacího řízení

 • Úspěšné splnění povinné školní docházky.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti žáka, je nutné potvrzení od lékaře.
  Na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.„, případně: „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.
 • Vykonání přijímací zkoušky z přírodopisu – biologie člověka, v rozsahu učiva ZŠ
  (písemný test – maximum bodů 50).
 • Bodové hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ ve všech sledovaných obdobích
  – viz přihláška (maximum 66 bodů).
  Za případnou nedostatečnou bude odečteno 5 bodů, v případě nehodnocení v některém
  z předmětů bude za prospěch započtena 0.
Průměr Počet bodů   Průměr Počet bodů
1,00 – 1,40 66 bodů 2,01 – 2,10 31 bodů
1,41 – 1,50 61 bodů 2,11 – 2,20 26 bodů
1,51 – 1,60 56 bodů 2,21 – 2,30 21 bodů
1,61 – 1,70 51 bodů 2,31 – 2,40 16 bodů
1,71 – 1,80 46 bodů 2,41 – 2,50 11 bodů
1,81 – 1,90 41 bodů 2,51 – °° 6 bodů
1,91 – 2,00 36 bodů
 • Přijímáno bude prvních 6 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů, minimální počet pro přijetí je 55 bodů celkem. V případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětu český jazyk ve sledovaných obdobích.Tábor 15. 05. 2019

Mgr. Jana Jandáčková
ředitelka školy

INFORMACE PRO UCHAZEČE

Odevzdání přihlášky: do 21. května 2019

Termín přijímací zkoušky: 31. května 2019, v 9.00 hod, v budově školy

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy
a na nástěnce ve vestibulu školy v pátek 31. května 2019 do 12.00 hodin.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy je nutné odevzdat zápisový lístek ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán
k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, prostřednictvím ředitelky Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912, 390 41 Tábor.

UCHAZEČI – CIZINCI

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

 

Přihláška k dennímu studiu
Poznámky k přihláškám