Dne 25. května 2023 bylo ukončeno přijímací řízení pro školní rok 2023/2024.
Pro obor PRAKTICKÁ SESTRA bylo přijato 60 žáků a pro obor OŠETŘOVATEL 20.

Výsledky přijímacího řízení:

1. kolo; 28.dubna 2023; obor 53-41-M/03; Praktická sestra – denní forma vzdělávání
1. kolo; 24.dubna 2023; obor 53-41-H/01; Ošetřovatel – denní forma vzdělávání

Žádost o vydání nového rozhodnutí 


Termín odevzdání přihlášky na adresu školy je do 1. března 2023.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, bude mu za druhé pololetí školního roku 2019/2020 započítán průměrný prospěch vypočtený z prvního pololetí školního roku 2019/2020 a prvního pololetí školního roku 2020/2021.

TERMÍNY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

  • 1. ŘÁDNÝ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY – 13. duben 2023
       8. 30 hod – MATEMATIKA
    10. 50 hod – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

  • 2. ŘÁDNÝ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY – 14. duben 2023
       8. 30 hod – MATEMATIKA
    10. 50 hod – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Časový limit a povolené pomůcky

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut.
Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby.
U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Úpravy podmínek přijímacího řízení

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c školského zákona mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření.
Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy přijímacího řízení odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazeče.

Cizinci

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Cizinci podle Lex Ukrajina

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat didaktický test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky uchazečů, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří redukované pořadí všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání na základě hodnocení zkoušky z matematiky a dalších kritérií přijímacího řízení, která neověřují znalost českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Legislativa

Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné v pátek 28. dubna 2023 (13:00 – 14:00 hod)
v kanceláři školy – 1. patro, místnost 22. 
Následně (14:00 hod) budou výsledky zveřejněny (pod registračním číslem uchazeče)  na strankách školy
a v jejím vestibulu.

Kontakty
ředitelka školy:
Mgr. Jana Jandáčková, tel. 381 259 596, e-mail:
sekretariát školy:
– tel. 381 252 514, e-mail:
výchovný poradce:
Mgr. Tomáš Kolář, tel. 382 474 276, e-mail: