Zpráva z průběhu projektu
PROJEKT MŠMT 0113/PP/2013/2014
Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2014
Poskytnutá dotace ve výši 78.300,-Kč

1. Informace o projektu / aktivitě

1.1 „Prevence rizikového chování na SZŠ Tábor“, ev. číslo: 0113/PP/2013/2014

1.2 Adresa, telefon, e-mail, internetová stránka žadatele:

1.3 Realizátor projektu / aktivity: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912,

1.4 Cílová skupina:

žáci 1. – 4. Ročníku SZŠ Tábor, celkem 217, z toho 198 dívek a 19 chlapců, 23 učitelů SZŠ Tábor, z toho 20 žen a 3 muži

2. Obsah a průběh projektu / aktivity (1. 1. – 19. 12. 2014)

Popis realizace projektu/aktivit (jejich obsah a případné změny v průběhu roku, harmonogram).

2.1. Kurz pro pedagogy proběhl 29. 10. a 12. 11. 2014. Náplň kurzu „Práce s třídním kolektivem“: příprava prostředí, metodika vedení třídnických hodin, řešení modelových situací (soudní proces), bezpečný kruh, nácvik vedení rozhovorů, způsoby řešení různých situací ve třídě, poznávání a rozvoj vztahů ve třídě, metodika a použití individuálního výchovného plánu. Diskuse nad některými aktuálními problémy. Kurzu se zúčastnilo 22 členů pedagogického sboru.

2.2. Úvodní soustředění pro 1. ročník proběhlo od 3. do 5. září 2013 v LT Palcát v Plané nad Lužnicí. Zúčastnilo se ho 29 žáků prvního ročníku s třídní učitelkou. První den dopoledne probíhaly aktivity společně pro všechny žáky, odpolední aktivity probíhaly v menších skupinách. Druhý den převažovaly aktivity, kdy žáci byli rozděleni do menších skupinek, jejichž složení se měnilo na každou činnost. Třetí den žáci pracovali ve skupinách, závěrečné hodnocení bylo pro celou třídu.

3. 9. 2014: dopolední blok byl věnován seznamovacím aktivitám, sebepoznávání, vyjádření očekávání, obav a vlastního přínosu pro skupinu (třídu), stanovení pravidel. Odpolední dva bloky byly věnovány spolupráci ve skupině, komunikace, řešení problémů, uvědomění si svého místa, přínosu a funkce ve skupině, pracovním týmu. Večerní blok byl zaměřen na překonávání sebe sama, na spolupráci. V průběhu dne byly zařazovány i odlehčovací hry, zahřívačky. Večerní program byl zaměřen na sebepoznávání a spolupráci, na závěr proběhlo zhodnocení denních aktivit.

4. 9. 2014: druhý den byl zaměřen na spolupráci, překonávání sama sebe, něco dokázat, umět komunikovat a podílet se na společné práci v týmu, byl zařazen blok relaxace a blok s drogovou problematikou vedený žáky 4. ročníků formou diskuse na základě vyplněných pracovních listů – vyjádření názorů, možností řešení problémů. Na závěr proběhlo zhodnocení jednotlivých aktivit.

5. 9. 2014: třetí den – dopolední blok – byl zaměřen na spolupráci, zhodnocení soustředění, vyjádření pozitivního hodnocení spolužákům – pochvala do kapsy, vyplnění hodnotícího dotazníku.

2.3. Třídní semináře probíhaly od března 2014 do prosince 2014 v jednotlivých třídách. V projektu jsme předpokládali, že budeme mít v prvním ročníku 2 třídy, ale máme jen jednu, takže se snížil počet hodin seminářů o 6 a snížil se i počet hodin na úvodní soustředění. Tyto hodiny jsme využily k realizaci Workshopu. Náplň a cíl seminářů byl splněn. Žáci se aktivně zapojovali do veškerých aktivit, které byly zaměřené na řešení problémů v třídním kolektivu, na sebepoznávání, komunikaci, stanovení a dodržování pravidel, budování pozitivních vztahů v třídním kolektivu, spolupráci, řešení konfliktů, motivaci, prevenci rizikového chování. Lektoři měli k dispozici vypracovaný manuál her a aktivit včetně zásad pro jejich vedení, inspiraci čerpali i z kurzu pro pedagogy, kde si vyzkoušeli nové hry zaměřené na práci s třídním kolektivem, vedení komunikace s problémovými žáky aj.

2.4. Supervize třídních seminářů se uskutečnila ve dvou třídách druhých ročníků. Třídní učitelé se seznámili s doporučeními Mgr. B. Havlové, která supervizi provedla 25. 11. 2014 a jsou přínosem pro jejich další práci.

2.5. Workshop jsme uspořádali na závěr celého projektu. Jeho hlavní část proběhla ve dnech 17. – 19. 12. 2014. Pojali jsme to jako závěrečné zhodnocení celého projektu. Zúčastnili se ho žáci 1. – 3. ročníku spolu s lektory. Všichni, ve spolupráci s lektory, vypracovávali výtvarné práce, koláže, literární práce a výukový materiál. Témata byla následující: agrese, antisemitismus, drobné krádeže, extrémismus, gambling, homofobie, intolerance, kyberšikana, negativní působení sekt, netolismus, rasismus, rizikové chování v dopravě, rizikové sexuální chování, rizikové sporty, spektrum poruch příjmu potravy, šikana, užívání návykových látek, vandalismus, xenofobie, záškoláctví, závislostní chování. Žáci a žákyně 3. ročníku si připravili prezentace týkající se rizikového chování, ty následně předvedli žákům nižších ročníků. Žáci 4. A Monika Kolářová a Ivo Hniďák 3. 11. 2014 realizovali besedu s žáky 1. ročníku na téma kouření. Prezentace byly spojeny s besedou na dané téma. Výstava všech prací se uskutečnila na chodbách školy. Poslední den školy se žáci zúčastnily tradičního „Výstupu na Sněžku“, který zakončili symbolickým vhozením cigarety do ohně (ohniště bylo ve třetím, nejvyšším patře školy). U žáků i učitelů měl workshop velký ohlas. Práce žáků se budou i nadále využívat při různých hodinách.

3. Hodnocení realizovaného projektu / aktivity:

3.1 Úspěšnost služby / aktivity, kritické zhodnocení rozvoje projektu (problémy při realizaci), v jaké míře byly naplněny cíle

  1. 22 pedagogů bylo proškoleno v problematice práce s třídním kolektivem. Kurz „Práce s třídním kolektivem“ realizovalo Sdružení Meta z Jindřichova Hradce (Mgr. Božena Havlová, Mgr. Milan Týmal). Učitelé se seznámili se zásadami vedení komunikace v třídním kolektivu. Komunikaci si vyzkoušeli v modelových situacích, dále aktivity a hry vhodné pro třídní kolektivy, včetně reflexí. Cíl byl splněn.

  2. Úvodního soustředění se zúčastnilo 29 žáků a žákyň (z toho 3 chlapci) 1. ročníku ve věku 15 – 16 let a 3 žáci (2dívky a 1 chlapec) 4. ročníku ve věku 18 let. Náplň kurzu: sebepoznávání, poznávání druhých, stanovení a dodržování pravidel, očekávání, spolupráce, řešení různých situací spojených s drogovou problematikou, prevence rizikového chování. Cíl byl splněn.

  3. Třídních seminářů se zúčastnilo celkem 217 žáků a žákyň (198 dívek a 19 chlapců) z 1. – 4. ročníků ve věku 15 – 20 let. Rozsah a náplň byly dodrženy. Lektorovali je třídní učitelé, kteří se snažili při tvorbě programu vycházet z aktuálních situací ve třídě. Používali doporučené osvědčené i nové aktivity vhodné pro osobnostně sociální rozvoj. Cíl byl splněn.

  4. Dvě supervize třídních seminářů provedla Mgr. B. Havlová v druhém ročníku (2. A – tř. učitel Mgr. Tomáš Kolář, 2. B tř. učitelka Táňa Srpová). Cíl byl splněn.

  5. Workshopu se zúčastnili všichni žáci 1. – 3. ročníků a 2 žáci 4. ročníku s lektory. Byla postižena téměř všechna navrhovaná témata. Žáci byli velmi aktivní a v závěrečném hodnocení projektu hodnotili workshop kladně. Cíl byl splněn.

3.2 Personální a organizační zabezpečení služby / aktivity

Realizaci kurzu pro učitele bylo zajištěno Sdružení Meta z Jindřichova Hradce, lektoři: Mgr. Božena Havlová, Mgr. Milan Týmal.

Úvodní soustředění pro první ročníky bylo zajištěno 6 pedagogy – lektory (Mgr. Jana Volemanová, Mgr. Táňa Srpová, Mgr. Miroslava Hronová, Mgr. Jana Jandáčková, Mgr. Alena Jirková a třemi instruktory ze 4. ročníků (Adéla Kubecová, Karolína Bartůňková, Stanislav Kukrál).

Semináře pro žáky lektorovali třídní učitelé: Mgr. Miroslava Hronová, Mgr. Tomáš Kolář, Mgr. Táňa Srpová, Ing. Radka Hodková, Mgr. Jindřiška Černá, Mgr. Jana Matušíková, Mgr. Jana Marešová, Mgr. Věra Koblasová.

Workshop lektorovaly a zajistily Mgr. Alena Jirková, Mgr. Jana Jandáčková, Mgr. Jana Volemanová.

3.3 Cílová skupina (věková struktura, velikost cílové skupiny)

Učitelé: celkem 23, z toho 20 žen a 3 muži, nejmladší učitelce bylo 27 let, nejstarší 56 let.

Žáci: celkem 217, z toho 198 dívek a 19 chlapců, ve věku 15 – 20 let

3.4 Hodnocení spolupráce s ostatními organizacemi (zařízeními) v regionu – příklady dobré praxe

Spolupracovali jsme s Mgr. Boženou Havlovou z o. s. Meta z Jindřichova Hradce. Spolupráci považujeme prospěšnou. Mgr. Havlová vyšla vstříc našim požadavkům a přizpůsobila kurz našim potřebám.

Velice přínosné byly konzultace s Mgr. Pavlínou Čalounovou z oddělení prevence a humanitních činností odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ v Českých Budějovicích.

Závěry a doporučení pro následující rok

Pokračovat i nadále v práci s žáky na poli prevence rizikového chování výše uvedenými formami, které se osvědčily.