Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
– obor Ošetřovatel 53 – 41- H/01, denní forma vzdělávání
– tříletý obor, zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

Výsledky přijímacího řízení na Střední zdravotnické škole, Tábor, Mostecká 1912
1. kolo; 22. dubna 2020; obor 53-41-H/01 Ošetřovatel – denní forma vzdělávání

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení. Podle § 60 odst. 2 je předpokládaný počet přijímaných uchazečů stanoven na 30.

Kritéria přijímacího řízení

 • úspěšné splnění povinné školní docházky
 • uchazeči budou přijati dle prospěchu ze ZŠ ve sledovaných obdobích
  – 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (viz přihláška)
Průměr Počet bodů
do 2,00 13
2,01 – 2,25 11
2, 26 – 2,50 9
2,51 – 3,00 7
3,01 – 3,25 5
3,26 – 3,50 3
3,51 – 4,00 1
 • uchazeči budou přijímáni podle počtu bodů (maximum 13 bodů),
  v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětu český jazyk ve sledovaných obdobích
 • přijímací zkouška se NEKONÁ
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti, je nutné potvrzení od lékaře.
  Na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.„, případně: „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru Ošetřovatel.

Informace pro uchazeče

Termín odevzdání přihlášky je do 1. března 2020 na adresu školy.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy
a na nástěnce ve vestibulu školy nejpozději ve středu 22. dubna 2020 v 9.00 hod.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy je nutné odevzdat zápisový lístek řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, prostřednictvím ředitelky Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912, PSČ 390 41 .

Pokud po uzavření 1. kola zůstanou některá místa neobsazená, v důsledku neodevzdání zápisového lístku, pak ředitelka školy vypíše 2. kolo přijímacího řízení na doplnění kapacity oboru.

V Táboře 15. 1. 2020
Mgr. Jana Jandáčková
ředitelka školy

Přihláška k dennímu studiu
Poznámky k přihláškám