PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – VÝSLEDKY:
ikona 1.kolo; 19. května 2021; obor 53-41-H/01 Ošetřovatel – denní forma vzdělávání
ikona 2.kolo; 28. června 2021; obor 53-41-H/01 Ošetřovatel – denní forma vzdělávání

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
– obor Ošetřovatel 53 – 41- H/01, denní forma vzdělávání
– tříletý obor, zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů druhé kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 předpokládaný počet přijímaných uchazečů stanovuje na 15.

Kritéria přijímacího řízení

 • Úspěšné splnění povinné školní docházky.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti, je nutné potvrzení od lékaře.
  Na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.„, případně: „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru…..
 • Přijímací zkouška se NEKONÁ.
 • Uchazeči budou přijati dle prospěchu ze ZŠ ve sledovaných obdobích
  – 1.  pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (viz přihláška).
Průměr Počet bodů
do 2,00 13
2,01 – 2,25 11
2, 26 – 2,50 9
2,51 – 3,00 7
3,01 – 3,25 5
3,26 – 3,50 3
3,51 – 4,00 1
 • Uchazeči budou přijímáni podle počtu bodů (maximum 13 bodů),
  v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětu český jazyk ve sledovaných obdobích.

CIZINCI
U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověřena rozhovorem.

Tábor 25. 5. 2021

Mgr. Jana Jandáčková, v.r.
ředitelka

Informace pro uchazeče:
Termín odevzdání přihlášky je do pátku 18. června 2021 na adresu školy.
Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy
a na nástěnce ve vestibulu školy nejpozději v pondělí 28. 6. 2021 v 8.00 hod.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Přihláška k dennímu studiu
Poznámky k přihláškám