Důležité informace:
Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné
v pondělí 17. května 2021 v úředních hodinách (8:00–10:00, 13:00–14:00 hod.)
v kanceláři školy SZŠ Tábor, Mostecká 1912 (1. patro, místnost č. 22).

Ve středu 19. května 2021 v 9.00 hodin budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na stránkach školy a ve vestibulu budovy.
Přijatí uchazeči odevzdají do deseti dnů zápisový lístek ředitelce školy.


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

– obor Ošetřovatel 53-4-H/01, denní forma vzdělávání
– tříletý obor, zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 předpokládaný počet přijímaných uchazečů stanovuje na 30.

Kritéria přijímacího řízení

 • úspěšné splnění povinné školní docházky
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti, je nutné potvrzení od lékaře.
  Na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.„, případně: „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru…..
 • přijímací zkouška se NEKONÁ
 • uchazeči budou přijati dle prospěchu ze ZŠ ve sledovaných obdobích
  – 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (viz přihláška)
Průměr Počet bodů
do 2,00 13
2,01 – 2,25 11
2, 26 – 2,50 9
2,51 – 3,00 7
3,01 – 3,25 5
3,26 – 3,50 3
3,51 – 4,00 1
 • uchazeči budou přijímáni podle počtu bodů (maximum 13 bodů),
  v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětu český jazyk ve sledovaných obdobích

CIZINCI
U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověřena rozhovorem.

Tábor 20. 1. 2021

Mgr. Jana Jandáčková, v.r.
ředitelka

Přihláška k dennímu studiu
Poznámky k přihláškám