Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
– obor Ošetřovatel 53 – 41- H/01, denní forma vzdělávání
– tříletý obor, zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 předpokládaný počet přijímaných uchazečů stanovuje na 9.

Kritéria přijímacího řízení

 • úspěšné splnění povinné školní docházky
 • uchazeči budou přijati dle prospěchu ze ZŠ ve sledovaných obdobích
  – 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (viz přihláška)
Průměr Počet bodů
do 2,00 13
2,01 – 2,25 11
2, 26 – 2,50 9
2,51 – 3,00 7
3,01 – 3,25 5
3,26 – 3,50 3
3,51 – 4,00 1
 • uchazeči budou přijímáni podle počtu bodů (maximum 13 bodů),
  v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětu český jazyk ve sledovaných obdobích
 • přijímací zkouška se NEKONÁ
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti, je nutné potvrzení od lékaře.
  Na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.„, případně: „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru…..

Informace pro uchazeče

Termín odevzdání přihlášky je do 30. června 2020 na adresu školy.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy

a na nástěnce ve vestibulu školy nejpozději v pátek 3. 7. 2019 v 8.00 hod.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné ve čtvrtek 2. 7. 2020 od 8:00 do 12:00 hod v kanceláři školy.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy je nutné odevzdat zápisový lístek ředitelce školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné dle §18 zákona č. 135/2020 Sb. Uchazeč může zažádat o vydání nového rozhodnutí, pokud splní podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

  Tábor 24. 6. 2020                                                                              

Mgr. Jana Jandáčková                                                                                               
 ředitelka školy

Přihláška k dennímu studiu
Poznámky k přihláškám