Výsledky přijímacího řízení

na Střední zdravotnické škole, Tábor, Mostecká 1912

2. kolo, 4. června 2018, 53-41-H/01 Ošetřovatel – denní forma vzdělávání

 

 

Pořadí Regist. číslo Ø  ZŠ Celkem bodů Rozhodnutí
1. 233 2,30 5 Přijat/a
2. 231 2,40 5 Přijat/a
3. 230 2,79 4 Přijat/a
4. 232 3,00 4 Přijat/a

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 – druhé kolo

Ošetřovatel 53 – 41 – H/01, denní forma vzdělávání, tříletý učební obor, zakončený závěrečnou zkouškou (s výučním listem)

 • Stanovení nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů pro druhé kolo:
  Na základě vyhlášky MŠMT č. 653/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, stanoví ředitelka školy nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů 10.
 • Kritéria přijímacího řízení:
  – přijímací zkouška se nekoná
  – úspěšné splnění povinné školní docházky
  – splnění podmínek zdravotní způsobilosti
  – prospěch ze ZŠ ve sledovaných obdobích – 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (viz přihláška – maximum 6 bodů)
Průměr Počet bodů Průměr Počet bodů
     do 2,00 6  3,01 – 3,50 3
 2,01 – 2,50 5  3,51 – 4,00 2
     2,51 – 3,00 4   4,01 –  °° 1
 • Uchazeči budou přijímáni podle počtu bodů, v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětu český jazyk ve sledovaných obdobích.
 • Termín odevzdání přihlášky je do 31. května 2018.
 • Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na nástěnce ve vestibulu školy nejpozději v pondělí 4. června 2018.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy je nutné odevzdat zápisový lístek řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, prostřednictvím ředitelky Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912, 390 41 Tábor.

 

Tábor 7. 5. 2018

Mgr. Jana Jandáčková
ředitelka školy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Výsledky přijímacího řízení – PRVNÍ KOLO –  naleznete zde

UPOZORNĚNÍ

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku v sekretariátu školy nebo na adresu školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
V případě, že nemáte zájem vzdělávat se na naší škole, prosíme o zprávu telefonicky na 381252514 nebo
na

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018/2019 :

Přihláška ke studiu

Přihláška ke stažení

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat 2 přihlášky do 1.kola přijímacího řízení.

Přihlášky se podávají do 1.března 2018. Po tomto termínu obdrží každý uchazeč písemné informace o přijímacím řízení (přednostně e-mailem).

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU SE PODÁVAJÍ NA NOVÝCH FORMULÁŘÍCH ! 

Vyplněné a základní školou potvrzené přihlášky odevzdejte osobně v kanceláři školy nebo zašlete poštou na adresu školy.

 

Obor  53 – 41- H/01 Ošetřovatel, denní forma vzdělávání, tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem :

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 

Na základě vyhlášky MŠMT č. 653/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, stanovuji nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do oboru Ošetřovatel v prvním kole 30.

Kritéria přijímacího řízení

 • přijímací zkouška se nekoná
 • úspěšné splnění povinné školní docházky
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti  – nutné potvrzení od lékaře – formulace: „Uchazeč je způsobilý ”  nebo  „Uchazeč je schopen studia“
 • prospěch ze ZŠ ve sledovaných obdobích – 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (viz přihláška – maximum 6 bodů)
 • uchazeči budou přijímáni podle počtu bodů, v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětu český jazyk ve sledovaných obdobích.
Průměr Počet bodů Průměr Počet bodů
do 2,00 6 bodů 3,01 – 3,50 3 body
2,01 – 2,50 5 bodů 3,51 – 4,00 2 body
2,51 – 3,00 4 body 4,01 –  °° 1 bod

 

 • Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na nástěnce ve vestibulu školy nejpozději v pondělí 23. dubna 2018.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy je nutné odevzdat zápisový lístek řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem, ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, prostřednictvím ředitelky Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912, 390 41 Tábor.
 • Lze předpokládat, že po uzavření 1. kola zůstanou některá místa neobsazená v důsledku neodevzdání zápisového lístku. Ředitelka školy pak vypíše 2. kolo přijímacího řízení na doplnění kapacity oboru. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen.

 

Tábor 16. 1. 2018

 

Mgr. Jana Jandáčková
ředitelka školy