Výsledky přijímacího řízení:

Ošetřovatel – denní forma vzdělávání 1.kolo; 24.dubna 2023; obor 53-41-H/01


Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024– obor Ošetřovatel 53 – 41- H/01, denní forma vzdělávání
– tříletý obor, zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 předpokládaný počet přijímaných uchazečů stanovuje na 20.

Kritéria přijímacího řízení

  • Splnění povinné školní docházky.

  • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti; je nutné potvrzení od lékaře;

    na přihlášce musí být uvedena formulace: „uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 sb.„, případně: „uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru…..“.

  • Přijímací zkouška se nekoná.

Průměr

Počet bodů

do 2,00

13

2,01 – 2,25

11

2, 26 – 2,50

9

2,51 – 3,00

7

3,01 – 3,25

5

3,26 – 3,50

3

3,51 – 4,00

1

  • Uchazeči budou přijati dle prospěchu ze ZŠ ve sledovaných obdobích (viz přihláška), v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětu český jazyk ve sledovaných obdobích.
 CIZINCI
U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověřena rozhovorem.

Tábor 6. 1. 2023   
                                                                     
Mgr. Jana Jandáčková, v.r.
ředitelka školy

 

;


Přihláška k dennímu studiu
Poznámky k přihláškám