Výsledky 1. kola;  22. dubna 2022;  obor Ošetřovatel – denní forma vzdělávání – 53-41-H/01 

Výsledky 2. kola;  25. května 2022;  obor Ošetřovatel – denní forma vzdělávání – 53-41-H/01 

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
– obor Ošetřovatel 53 – 41- H/01, denní forma vzdělávání
– tříletý obor, zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 předpokládaný počet přijímaných uchazečů stanovuje na  4.

Kritéria přijímacího řízení

  • Splnění povinné školní docházky.
  • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti; je nutné potvrzení od lékaře; na přihlášce musí být uvedena formulace: „uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 sb.„, případně: „uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru…..“.
  • Přijímací zkouška se nekoná.
Průměr Počet bodů
do 2,00 13
2,01 – 2,25 11
2, 26 – 2,50 9
2,51 – 3,00 7
3,01 – 3,25 5
3,26 – 3,50 3
3,51 – 4,00 1
  • Uchazeči budou přijati dle prospěchu ze ZŠ ve sledovaných obdobích (viz přihláška), v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětu český jazyk ve sledovaných obdobích.CIZINCI
Cizinci:
U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověřena rozhovorem.
Tábor 9. 5. 2022

Mgr. Jana Jandáčková, v.r.
ředitelka školy

Informace pro uchazeče

Termín odevzdání přihlášky je do 20. května 2022 na adresu školy.
Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na nástěnce ve vestibulu školy nejpozději ve středu 25. května 2022 v 9.00 hod.
 Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů
odešle rozhodnutí o nepřijetí.
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy je nutné odevzdat zápisový lístek řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče
ke vzdělávání v dané střední škole.
Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, prostřednictvím ředitelky Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912, 390 41 Tábor.

 

Přihláška k dennímu studiu
Poznámky k přihláškám