_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020,
obor Ošetřovatel 53 – 41- H/01, denní forma vzdělávání,
tříletý obor, zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 předpokládaný počet přijímaných uchazečů stanoví na 30.

        Kritéria přijímacího řízení

  • Splnění povinné školní docházky.
  • Uchazeči budou přijati dle prospěchu ze ZŠ ve sledovaných obdobích.
    – 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (viz přihláška).

Průměr

Počet bodů Průměr Počet bodů
do 2,00 6 bodů 3,01 – 3,50 3 body
2,01 – 2,50 5 bodů 3,51 – 4,00 2 body
2,51 – 3,00 4 body 4,01 –  °° 1     bod
  • Uchazeči budou přijímáni podle počtu bodů (maximum 6 bodů), v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětu český jazyk ve sledovaných obdobích.
  • přijímací zkouška se nekoná.
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti, je nutné potvrzení od lékaře.
    Na přihlášce musí být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.„, případně: „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru.

Tábor 21. 12. 2018

Mgr Jana Jandáčková
ředitelka školy

 

Další informace pro uchazeče

Termín odevzdání přihlášky je do 1. března 2019.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na nástěnce ve vestibulu školy nejpozději v úterý 23. dubna 2019.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů
odešle rozhodnutí o nepřijetí.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy je nutné odevzdat zápisový lístek řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče
ke vzdělávání v dané střední škole.

Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, prostřednictvím ředitelky Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912, 390 41 Tábor.

Lze předpokládat, že po uzavření 1. kola zůstanou některá místa neobsazená
v důsledku neodevzdání zápisového lístku. Ředitelka školy pak vypíše 2. kolo přijímacího řízení
na doplnění kapacity oboru.

 

Přihláška k dennímu studiu
Poznámky k přihláškám