Přihlášení k vzdělávání

Uchazeč odevzdá ředitelce školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Na přihlášku je potřeba nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře.

Musí zde být formulace: „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru…..“
Týká se všech oborů.

Přijímací zkouška

Obor Praktická sestra – denní forma vzdělávání i dálková forma vzdělávání
Školní přijímací zkouška – písemný test z biologie člověka pro
Termíny školní přijímací zkoušky – 14. nebo 15. dubna 2021
Na přihlášce je nutné zapsat termín, který jste si vybrali.

 Poznámka

Ředitelka školy si vyhrazuje, že může do 8. března 2021 dodatečně rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek u oboru, u kterého je počet přijatých přihlášek nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání.
Uchazeči budou ke vzdělávání v tomto oboru přijati bez konání zkoušky. Ředitelka školy zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně (nejpozději do 19. března 2021) tuto informaci sdělí také uchazečům, popř. jejich zákonným zástupcům.

Legislativa

Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné ve čtvrtek 29. dubna 2021 v úředních hodinách (8:00–10:00, 13:00–14:00 hod.) v kanceláři školy SZŠ Tábor, Mostecká 1912 (1. patro, místnost č. 22).

Přijímací řízení upravuje:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
  • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Formulář přihlášky stanovený MŠMT, zveřejněný na stránkách ministerstva:
http://www.msmt.cz/file/43456/ (pdf)
–  http://www.msmt.cz/file/43457/ (Excel).

Přihláška k dennímu studiu
Přihláška k dálkovému studiu (pdf 365kB)
Poznámky k přihláškám