Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

Termín podání přihlášky do 1. března 2020

Nový formulář  přihlášky (nově  se uvádí rodné číslo uchazeče, zároveň zákonný zástupce uvádí datum narození) – uchazeči mohou k přihlášení použít formulář přihlášky stanovený MŠMT, zveřejněný na stránkách ministerstva:
http://www.msmt.cz/file/43456/ (pdf)
–  http://www.msmt.cz/file/43457/ (Excel).
Formulář přihlášky je rovněž ke stažení na www.szs–tabor.cz .

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

  1. termín: 14. dubna 2020
  2. termín: 15. dubna 2020

Náhradní termín:
1. termín: 13. května 2020
2. termín. 14. května 2020

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát.
V prvním  stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí.
Ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek – netýká se dákového studia.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdržel zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.

Přihláška k dennímu studiu
Přihláška k dálkovému studiu (pdf 365kB)
Poznámky k přihláškám