Obor: Ošetřovatel

Kód oboru: 53-41-H/01

Kategorie vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem

Výstupní certifikát: výuční list

UČEBNÍ PLÁN

Název ŠVP: Ošetřovatelka 2018

Délka a forma studia: 3 roky, denní forma vzdělávání

Datum platnosti: od 1. září 2018, počínaje prvním ročníkem

Vyučovací předměty povinné Počet týdenních vyučovacích hodin
1 2 3 celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Dějepis 2 2
Biologie a ekologie 1 1 2
Fyzika 1 1
Chemie 1 1
Matematika 2 1 1 4
První pomoc 2 2
Výchova ke zdraví 2 1
Tělesná výchova 2 2 2 6
Informační a komunikační technologie 2 1 3
Ekonomika 2 2
Somatologie a odborná terminologie 3 2 2 5
Klinická propedeutika 1 2 5
Odborný výcvik 12 14 26
Ošetřovatelství 2 1 1 4
Zdravotnické a sociální služby 1 1
Ošetřovatelská péče 4 (4) 2(2) 6
Psychologie a komunikace 2 1 2(1) 5
Sociální aktivizace klientů 2 2
Seminář k závěrečným zkouškám 2 2
30 33 33 96

Poznámky k učebnímu plánu:

1) Ve výuce cizích jazyků žáci volí jazyk anglický nebo německý, žáci vybírají cizí jazyk, který měli v učebním plánu na základní škole.

2) Ošetřovatelská péče je předmět praktický, výuka probíhá ve skupinách v odborných učebnách školy.

3) Odborný výcvik je předmětem praktickým probíhajícím v klinických podmínkách Nemocnice Tábor, a.s. Na konci 2. ročníku je zařazena odborná praxe v celkovém rozsahu 3 týdnů.

4) Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je přednostní při výuce cizích jazyků, ošetřovatelské péče a při odborném výcviku. Dělení je v pravomoci ředitelky školy, musí odpovídat požadavkům BOZ.