Zdravotnický asistent   53 – 41 – M/01 Školní vzdělávací program 

Od 1.9. 2010 vyučujeme v 1. ročníku  vzdělávání v oboru vzdělání Zdravotnický asistent podle školního vzdělávacího programu Praktická sestra.

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne 17.12.2003, čj. 33 318/2003-23, s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem.

Obor: Zdravotnický asistent

Kód oboru: 53-41-H/01

Kategorie vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

UČEBNÍ PLÁN

Název ŠVP: Praktická sestra 2015

Délka a forma studia: 4 roky, denní forma vzdělávání

Datum platnosti: od 1. září 2015, počínaje prvním ročníkem

Denní studium
Vyučovací předměty povinné Počet týdenních vyučujících hodin
v ročníku Celkem
1. 2. 3. 4.
    Český jazyk  a literatura 1 3 3 3 3 12
    Cizí jazyk 1 3 4 3 4 14
    Dějepis 1 1 0 0 2
    Občanská nauka1 1 1 1 1 4
    Biologie 2 2 1 0 0 3
    Fyzika 2(1) 1 0 0 3
    Chemie 2(1) 2(1) 0 0 4
    Matematika 1 3 3 1 0 7
    Teorie kultury 1 0 0 0 1
    Tělesná výchova 2 2 2 2 8
    Výchova ke zdraví 1 0 1 0 2
 První pomoc 0 2 0 0 1
    Informační a komunikační

technologie

2 2 0 0 4
    Ekonomika 0 0 2 0 2
    Latinský jazyk 2 0 0 0 2
    Somatologie2 4 0 0 0 4
    Klinická propedeutika 0 2 1 0 3
    Psychologie a komunikace 2 0 2 2(1) 2(1) 6
    Komunitní a domácí ošetřovatelství 0 1 0 0 1
    Ošetřovatelství 2 3(2) 5(4) 4(1) 3(1) 15
    Ošetřovatelství ve vybraných  oborech 0 0 2(1) 1 3
    Ošetřování nemocných 2 0 0 12 14 26
   Vyučovací předměty volitelné
    Seminář  SCJ/ SOM/MAT 1 0 0 0 2
   Celkem 32 32 34 32 130

 

              Poznámky k učebnímu plánu:

1) Ve výuce cizích jazyků žáci volí jazyk anglický nebo německý, žáci vybírají cizí jazyk, který studovali na základní škole jako hlavní.

2) Ošetřovatelství je předmět teoreticko-praktický, výuka probíhá ve skupinách v odborných učebnách školy.

3) Ošetřování nemocných je předmětem praktickým probíhajícím v klinických podmínkách Nemocnice Tábor, a.s. Na konci 3. ročníku je zařazena odborná praxe v celkovém rozsahu 4 týdnů.

4) Předměty označené 1 jsou předměty společné části maturitní zkoušky.

5) Předměty označené 2 jsou předměty profilové části maturitní zkoušky.

6) Volitelné předměty slouží k posílení a prohloubení vzdělávání a k přípravě na maturitní zkoušku. Žáci si ž povinně volí ve 4. ročníku dva ze tří povinně volitelných předmětů Seminář SCJ, Seminář SOM, Seminář MAT.

7) Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je přednostní při výuce cizích jazyků, ošetřovatelství a ošetřování nemocných. Dělení je v pravomoci ředitelky školy, musí odpovídat požadavkům BOZP.