1. 3. 2022 – SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Maturitní zkouška – jarní zkušební období 2022

Přihlašování žáků

Formulář přihlášky žáci vyplní a odevzdají nejpozději 1. prosince 2021
(včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky).

Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném termínu, tak ke zkoušce opravné i náhradní.

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy.

Model maturitní zkoušky

Část MZ Povinné zkoušky Nepovinné zkoušky
SPOLEČNÁ ČÁST ČESKÝ JAZY A LITERATURA cizí jazyk
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA matematika
matematika rozšiřující
 


PROFILOVÁ ČÁST

ČESKÝ JAZY A LITERATURA další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák zvolí ve společné části cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)
CIZÍ JAZYK,
pokud si ho žák zvolil  ve společné části
PROFILOVÉ ZKOUŠKY
(dle RVP)

Společná část maturitní zkoušky

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky.
Zkoušky se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí jen slovně, uspěl(a) nebo neuspěl(a),  s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
Žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující.
Zkoušku z cizího jazyka lze konat z nabídky anglického nebo německého jazyka.

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Termíny konání didaktických testů

Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 2. května 2022 do čtvrtka 5. května 2022. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT do 15. ledna 2022.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část se skládá:
ze zkoušky z českého jazyka a literatury – písemná práce a  ústní zkouška (k té je žák povinen odevzdat do  31. 3. 2022 svůj seznam literárních děl) ( Seznam doporučené četby, Formulář-přečtená literatura)
– ze zkoušky z cizího jazyka, který si žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška,
– z dalších 3 povinných zkoušek z předmětů dle RVP – praktická zkouška a dvě ústní zkoušky.

Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.
Žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky.
Termíny konání zkoušek profilové části
Zkoušky konané formou PÍSEMNÉ ZKOUŠKY:
Český jazyk a literatura – pondělí 11. dubna 2022
Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ) – úterý 19. dubna 2022

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA z Ošetřování nemocných:
4. A  9.  5. – 13. 5. 2022
4. B 16. 5. – 20. 5. 2022

ÚSTNÍ ZKOUŠKY:
4. A  16. 5. – 20. 5. 2022
4. B  23. 5. – 27. 5. 2022

Určení předmětů pro profilovou část

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká podle § 79 odst. 3 zákona č. 317/2008 Sb. (úplné znění zákona č. 561/2004 Sb.) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky oboru Praktická sestra (53-41-M/03) takto:

Povinné zkoušky

  • Ošetřovatelství – ústní zkouška
  • Psychologie a komunikace – ústní zkouška
  • Ošetřování nemocných – praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

  • Anglický jazyk – ústní zkouška (pokud nebyl předmět vybrán ve společné části MZ)
  • Německý jazyk – ústní zkouška (pokud nebyl vybrán ve společné části MZ)
  • Občanská nauka – ústní zkouška
  • Somatologie a biologie – ústní zkouška

Žák v profilové části musí povinně složit 3 zkoušky, musí být vybrány zkoušky označené jako povinné.

Dále si žák může přidat až 2 další nepovinné zkoušky z nabízených předmětů.
Žák si již nemůže vybrat zkoušku, kterou žák vykonává v rámci společné nebo povinné profilové části.

Škola není povinna organizovat přípravné semináře z vybraných předmětů pro profilovou zkoušku.

 

V Táboře 17. 9. 2021

Mgr. Jana Jandáčková
ředitelka školy

 

Úpravy podmínek pro konání maturitní zkoušky

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.

Maturitní zkouška pro žáky s PUP MZ se liší v:
– přihlašování k MZ;
– úpravě uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky;
– úpravě zkušebního schématu.

Přihlašování k MZ
Spolu s přihláškou k maturitní zkoušce žák odevzdá řediteli školy doporučení školského poradenského zařízení, které obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení písemné práce a ústní zkoušky.
Ředitel školy na základě doporučení specifikuje v přihlašovací aplikaci u každého žáka příslušnou kategorii a skupinu PUP MZ z doporučení. Žáci s PUP MZ nemohou při zkoušce sedět ve společných učebnách s žáky bez PUP MZ z důvodu odlišných časových limitů zkoušek. Z doporučení může vyplývat i požadavek na samostatnou učebnu.

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky
Patří sem například: navýšení časového limitu, umístění žáků s PUP MZ do samostatné učebny/učeben, možnost použití individuálních kompenzačních pomůcek, formálně upravená zkušební dokumentace, využití individuální techniky pro zápis odpovědí, možnost využít podpory asistenta nebo služeb tlumočníka, vynechání poslechu u žáků se sluchovým
postižením aj. Přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ v žádném případě nezahrnuje prominutí některých částí zkoušek, „ulehčení“ zkoušek nebo vynechání určitého obsahu.
Upravené zkoušky ověřují stejné vědomosti a dovednosti jako zkoušky neupravené.

Výsledkový portál žáka

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.
K registraci na výsledkovém portálu žáka maturanti potřebují tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, který obdrží po datu ukončení přihlašování na příslušný termín konání maturitní zkoušky. Kód je rovněž uveden na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Výsledkový portál žáka pro registrace žáků v rámci jarního zkušebního období 2022 bude vyhrazen na adrese vpz.cermat.cz.

Sledujte stránky:
www.szs-tabor.cz
www.cermat.cz


–  zde budou informace  průběžně doplňovány