Seznam literatury a informace ke zkoušce z CJL v r. 2019/2020

  Prázdný seznam literatury k maturitě

Tematické okruhy z cizího jazyka pro 3. část pracovních listů

  Anglický jazyk

  Německý jazyk

Maturitní zkouška  bude zahájena nejdříve 21 dnů
po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků
na středním vzdělávání ve škole
, nejpozději však
do 30. června 2020.

Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Žáci budou konat maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedli v přihlášce k maturitní zkoušce.
V rámci společné části maturitní zkoušky se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, vykonání a hodnocení maturitní zkoušky bude provedeno náhradním způsobem na základě § 35 Zákona č. 135/ 2020 Sb..

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění účinném od 27. 3. 2020  [PDF, 185 kB]

MATURITNÍ ZKOUŠKY
JARNÍ A PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2020

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Povinné zkoušky

1.    Český jazyk a literatura
2.    Matematika nebo cizí jazyk – anglický, německý

Žák ve společné části musí povinně složit 2 zkoušky.

Nepovinné zkoušky

Dále si žák může přidat až 2 další nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika).

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Pro obor Zdravotnický asistent 53-4-M/01, denní a dálkové formy vzdělávání, podle § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů určuje ředitelka školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky takto:

Povinné zkoušky:

 • Ošetřování nemocných – praktická zkouška
 • Psychologie a komunikace – ústní zkouška
 • Ošetřovatelství – ústní zkouška

Nepovinné zkoušky:

 • Somatologie a biologie – ústní zkouška
 • Občanská nauka – ústní zkouška

TERMÍNY PRO MZ 2020

Společná část maturitní zkoušky
31.3.2020 – termín pro odevzdání seznamu literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Termíny konání didaktických testů a písemných prací

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020 (č. j.: MSMT-29408/2019-1).
  Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky a zkoušky Matematika+ v jarním zkušebním období 2020 naleznete na webu https://www.cermat.cz  – Maturitní zkoušky

Termíny konání ústních zkoušek

 • 4. A –    1. 6. –  4. 6. 2020
 • 4. B  – 25. 5. – 27. 5. 2020
 • 5. C  – 18. 5. – 21. 5. 2020

Profilová část maturitní zkoušky

 Termíny konání praktických zkoušek

 • 4. A – 18. 5. – 22. 5. 2020
 • 4. B – 12. 5. – 15. 5. 2020
 • 5. C – 21. 4. – 24. 4. 2020

Termíny konání ústních zkoušek

 • 4. A  – 1. 6. –  4. 6. 2020
 • 4. B – 25. 5. – 27. 5. 2020
 • 5. C – 18. 5. – 21. 5. 2020

VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA

Jeho účelem je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

Výsledkový portál žáka bývá od ledna zpřístupněn na adrese vpz.cermat.cz