Maturitní zkouška – jarní zkušební období 2021

HARMONOGRAM KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021

Nový model maturitní zkoušky


Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou

Společná část – zkoušky se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí jen slovně, uspěl(a) nebo neuspěl(a), s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
Žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část – skládá se ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák
ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších
3 povinných profilových zkoušek.

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky.
Ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující.
Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky
– žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

Maturitní zkouška 2021:

Část MZ Povinné zkoušky Nepovinné zkoušky
SPOLEČNÁ ČÁST ČESKÝ JAZY A LITERATURA cizí jazyk
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA matematika
matematika rozšiřující
 


PROFILOVÁ ČÁST

ČESKÝ JAZY A LITERATURA další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák zvolí ve společné části cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)
CIZÍ JAZYK,
pokud si ho žák zvolil  ve společné části
PROFILOVÉ ZKOUŠKY
(dle RVP)

Přihlašování žáků

Formulář přihlášky žáci vyplní a odevzdají nejpozději 1. prosince 2020
(včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky).

Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném termínu, tak ke zkoušce opravné i náhradní.

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy.

Společná část maturitní zkoušky

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky se konají pouze formou didaktického testu.

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující.
Zkoušku z cizího jazyka lze konat z nabídky anglického nebo německého jazyka.

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.
Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Termíny konání didaktických testů
Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část se skládá:
– ze zkoušky z českého jazyka a literatury,
– ze zkoušky z cizího jazyka, který si žák zvolil ve společné části
– z dalších 3 povinných zkoušek z nabídky určené ředitelem školy.

Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Termíny konání zkoušek profilové části
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 17. května 2021 do 10. června 2021.

Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce a formou praktické zkoušky se mohou konat nejdříve 1. dubna 2021.

K maturitní zkoušce z českého jazyka je žák povinen odevzdat do  31. 3. 2021 seznam literárních děl k ústní MZ.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Určení předmětů pro profilovou část

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká podle § 79 odst. 3 zákona č. 317/2008 Sb. (úplné znění zákona č. 561/2004 Sb.) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky oboru 53-41-M/01 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT takto:

Povinné zkoušky

  • Ošetřovatelství – ústní zkouška
  • Psychologie a komunikace – ústní zkouška
  • Ošetřování nemocných – praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

  • Anglický jazyk – ústní zkouška (pokud nebyl vybrán ve společné části MZ)
  • Německý jazyk – ústní zkouška (pokud nebyl vybrán ve společné části MZ)
  • Občanská nauka – ústní zkouška
  • Somatologie a biologie – ústní zkouška

Žák v profilové části musí povinně složit 3 zkoušky, musí být vybrány zkoušky označené jako povinné. Nelze vybrat zkoušku, kterou žák vykonává v rámci společné části maturitní zkoušky.

Dále si žák může přidat až 2 další nepovinné zkoušky z nabízených předmětů.
Žák si již nemůže vybrat zkoušku, kterou žák vykonává v rámci společné nebo povinné profilové části.

Škola není povinna organizovat přípravné semináře z vybraných předmětů pro profilovou zkoušku.

Úpravy podmínek pro konání maturitní zkoušky

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.

Maturitní zkouška pro žáky s PUP MZ se liší v:
– přihlašování k MZ;
– úpravě uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky;
– úpravě zkušebního schématu.

Přihlašování k MZ
Spolu s přihláškou k maturitní zkoušce žák odevzdá řediteli školy doporučení školského poradenského zařízení, které obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení písemné práce a ústní zkoušky.
Ředitel školy na základě doporučení specifikuje v přihlašovací aplikaci u každého žáka příslušnou kategorii a skupinu PUP MZ z doporučení. Žáci s PUP MZ nemohou při zkoušce sedět ve společných učebnách s žáky bez PUP MZ z důvodu odlišných časových limitů zkoušek. Z doporučení může vyplývat i požadavek na samostatnou učebnu.

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky
Patří sem například: navýšení časového limitu, umístění žáků s PUP MZ do samostatné učebny/učeben, možnost použití individuálních kompenzačních pomůcek, formálně upravená zkušební dokumentace, využití individuální techniky pro zápis odpovědí, možnost využít podpory asistenta nebo služeb tlumočníka, vynechání poslechu u žáků se sluchovým
postižením aj.
Přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ v žádném případě nezahrnuje prominutí některých částí zkoušek, „ulehčení“ zkoušek nebo vynechání určitého obsahu.
Upravené zkoušky ověřují stejné vědomosti a dovednosti jako zkoušky neupravené.

Výsledkový portál žáka

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.
K registraci na výsledkovém portálu žáka maturanti potřebují tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, který obdrží po datu ukončení přihlašování na příslušný termín konání maturitní zkoušky. Kód je rovněž uveden na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Výsledkový portál žáka pro registrace žáků v rámci jarního zkušebního období 2021 bude vyhrazen v období od 2. ledna do 31. července 2021 na adrese vpz.cermat.cz.

Dokumenty

bude průběžně doplňováno a upřesněno

  • Témata jednotlivých maturitních předmětů
  • Návrh hodnocení jednotlivých zkoušek
  • Konkrétní harmonogram maturitních zkoušek společné a profilové části