Maturitní zkouška – jarní zkušební období 2024

Přihlašování žáků

Formulář přihlášky žáci vyplní a odevzdají nejpozději 1. prosince 2023
(včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádají o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky).

Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném termínu, tak ke zkoušce opravné i náhradní.
Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektivě ze kterých byli omluveni ředitelem školy.

Model maturitní zkoušky

Část MZ Povinné zkoušky Nepovinné zkoušky

SPOLEČNÁ ČÁST

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – didaktický test cizí jazyk
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA – didaktický test matematika
matematika rozšiřující
 

PROFILOVÁ ČÁST

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – písemná práce + ústní zkouška další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák zvolí ve společné části cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)
CIZÍ JAZYK –  písemná práce + ústní zkouška
(pokud si ho žák zvolil  ve společné části)
PROFILOVÉ ZKOUŠKY
(dle RVP)

Společná část maturitní zkoušky

Společná část se skládá ze dvou zkoušek:
1)  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
2)  CIZÍ JAZYK nebo MATEMATIKA
Zkoušky se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí jen slovně, uspěl(a) nebo neuspěl(a),  s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
Žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. Zkoušku z cizího jazyka lze konat z nabídky anglického nebo německého jazyka.

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Termíny konání didaktických testů
Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 2. května 2024 do čtvrtka 5. května 2024.
Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT do 15. ledna 2024.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část se skládá ze zkoušky z:
1) Českého jazyka a literatury – písemná práce a  ústní zkouška (k té je žák povinen odevzdat do  31. 3. 2024 svůj seznam literárních děl) ( Seznam doporučené četby 1. – 3. ročník, Seznam doporučené četby pro 4. ročník,
Formulář-přečtená literatura)
2) cizího jazyka, který si žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška,
3)z dalších 3 povinných zkoušek z předmětů dle RVP – praktická zkouška a dvě ústní zkoušky.

Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.
Žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky.

Termíny konání zkoušek profilové části

PÍSEMNÉ PRÁCE:
Český jazyk a literatura – x. 4. 2024; 12:00
Cizí jazyk (ANJ nebo NEJ) – x. 4.2024; 13:00

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA z Ošetřování nemocných:
4. A  – x. 5. – x. 5. 2024
4. B – x. 5. – x. 5. 2024

ÚSTNÍ ZKOUŠKY:
4. A  – x. 5. – x. 5. 2024
4. B  – x. 5. – x. 6. 2024

Určení předmětů pro profilovou část

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká podle § 79 odst. 3 zákona č. 317/2008 Sb. (úplné znění zákona č. 561/2004 Sb.) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky oboru Praktická sestra (53-41-M/03) takto:

Povinné zkoušky:

 • Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
 • Anglický jazyk nebo německý jazyk,
  pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška
 • Ošetřovatelství – ústní zkouška
 • Psychologie a komunikace – ústní zkouška
 • Ošetřování nemocných – praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

 • Anglický jazyk – ústní zkouška (pokud nebyl předmět vybrán ve společné části MZ)
 • Německý jazyk – ústní zkouška (pokud nebyl vybrán ve společné části MZ)
 • Občanská nauka – ústní zkouška
 • Somatologie a biologie – ústní zkouška

Žák v profilové části musí povinně složit zkoušky označené jako povinné.
Dále si může přidat až 2 další nepovinné zkoušky z nabízených předmětů.
Žák si již nemůže vybrat zkoušku, kterou žák vykonává v rámci společné nebo povinné profilové části.


V Táboře x. x. 2023

Mgr. Jana Jandáčková
ředitelka školy

Úpravy podmínek pro konání maturitní zkoušky

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.

Maturitní zkouška pro žáky s PUP MZ se liší v:
– přihlašování k MZ;
– úpravě uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky;
– úpravě zkušebního schématu.

Přihlašování k MZ
Spolu s přihláškou k maturitní zkoušce žák odevzdá řediteli školy doporučení školského poradenského zařízení, které obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení písemné práce a ústní zkoušky.
Ředitel školy na základě doporučení specifikuje v přihlašovací aplikaci u každého žáka příslušnou kategorii a skupinu PUP MZ z doporučení. Žáci s PUP MZ nemohou při zkoušce sedět ve společných učebnách s žáky bez PUP MZ z důvodu odlišných časových limitů zkoušek. Z doporučení může vyplývat i požadavek na samostatnou učebnu.

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky
Patří sem například: navýšení časového limitu, umístění žáků s PUP MZ do samostatné učebny/učeben, možnost použití individuálních kompenzačních pomůcek, formálně upravená zkušební dokumentace, využití individuální techniky pro zápis odpovědí, možnost využít podpory asistenta nebo služeb tlumočníka, vynechání poslechu u žáků se sluchovým
postižením aj. Přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ v žádném případě nezahrnuje prominutí některých částí zkoušek, „ulehčení“ zkoušek nebo vynechání určitého obsahu.
Upravené zkoušky ověřují stejné vědomosti a dovednosti jako zkoušky neupravené.

Výsledkový portál žáka

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.
K registraci na výsledkovém portálu žáka maturanti potřebují tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, který obdrží po datu ukončení přihlašování na příslušný termín konání maturitní zkoušky. Kód je rovněž uveden na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Výsledkový portál žáka pro registrace žáků v rámci jarního zkušebního období 2023 bude vyhrazen na adrese vpz.cermat.cz.

Sledujte stránky:
www.szs-tabor.cz
www.cermat.cz