HARMONOGRAM MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – 2019/2020


  Seznam literatury a informace ke zkoušce z CJL v r. 2019/2020

  Prázdný seznam literatury k maturitě

Tematické okruhy z cizího jazyka pro 3. část pracovních listů

  Anglický jazyk

  Německý jazyk

Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Žáci budou konat maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedli v přihlášce k maturitní zkoušce.
V rámci společné části maturitní zkoušky se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, vykonání a hodnocení maturitní zkoušky bude provedeno náhradním způsobem na základě § 35 Zákona č. 135/ 2020 Sb..

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění účinném od 27. 3. 2020  [PDF, 185 kB]

MATURITNÍ ZKOUŠKY
JARNÍ A PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2020

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Povinné zkoušky

1.    Český jazyk a literatura
2.    Matematika nebo cizí jazyk – anglický, německý

Žák ve společné části musí povinně složit 2 zkoušky.

Nepovinné zkoušky

Dále si žák může přidat až 2 další nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika).

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Pro obor Zdravotnický asistent 53-4-M/01, denní a dálkové formy vzdělávání, podle § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů určuje ředitelka školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky takto:

Povinné zkoušky:

  • Ošetřování nemocných – praktická zkouška
  • Psychologie a komunikace – ústní zkouška
  • Ošetřovatelství – ústní zkouška

Nepovinné zkoušky:

  • Somatologie a biologie – ústní zkouška
  • Občanská nauka – ústní zkouška

TERMÍNY PRO MZ 2020

Společná část maturitní zkoušky
31.3.2020 – termín pro odevzdání seznamu literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA

Jeho účelem je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

Výsledkový portál žáka bývá od ledna zpřístupněn na adrese vpz.cermat.cz