Školní dokumenty

ORGANIZAČNÍ   ŘÁD

Mgr. Jana Jandáčková
ředitelka školy

 

K vnitřnímu uspořádání Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912, vydávám tento organizační řád:

Článek I.

Úvodní ustanovení:

 1. Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912 (dále jen škola) je samostatnou příspěvkovou organizací
 2. Zřizovací listina vydána 11.9.2001 Jihočeským krajem se sídlem v Českých Budějovicích, U zimního stadionu 1952/2
 3. Škola tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek. Má sídlo v Táboře, Mostecká 1912, PSČ 390 41.
 4. Škola má samostatnou právní subjektivitu.
 5. Změna zařazení do sítě škol od 1.9.2004.

 

Článek II.

Úkoly a působnost:

 1. Škola organizuje a zajišťuje výuku a výchovu středních zdravotnických pracovníků v tomto studijním oboru:
  53-41-M/01     Zdravotnický asistent
  53-41-M/007   Zdravotnický asistent
  Ve všech formách a způsobech studia, popř. další studijní obory včleněné Ministerstvem školství České republiky do sítě.
  Ve spolupráci s Nemocnicí Tábor, a.s. pořádá dlouhodobý kurz:
  Všeobecný sanitář
  Pracovník v sociálních službách přímé obslužné péče v ambulantních a     pobytových  zařízeních
 2. Škola zajišťuje v průběhu školního roku teoretické a praktické vyučování žáků. Organizuje výuku odborné praxe v  Nemocnici Tábor, a.s. a v různých zdravotnických a sociálních zařízeních.
 3. Usiluje o všestranný  harmonický rozvoj mladého člověka a tím ho připravuje výkon povolání středního zdravotnického pracovníka v souladu se zásadami etiky a humanity.
 4. Zabezpečuje úkoly potřebné k řádnému zajištění činnosti školy, pečuje o racionální a účelovou organizaci chodu školy a zajišťuje další odborné vzdělávání pracovníků školy.

 

Článek III.

Organizace a řízení:

 1. V čele školy je ředitelka, kterou jmenuje a odvolává zřizovatel. Je statutárním zástupcem školy oprávněným jednat jménem školy ve všech záležitostech. Ředitelka školy, jako příslušný správní orgán, podle § 165 a § 183 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákon č.500/2004 Sb. O správním řízení, plní povinnosti vedoucího organizace. Ředitelka odpovídá za úkony podle § 164 zákona č.561/2004 Sb. Zabezpečuje a kontroluje dodržování norem pro BOZP a PO. Ze své funkce je odpovědná za právní úkoly školy.
 2. Ředitelce jsou přímo podřízeni:
  a)      zástupce ředitelky
  b)      vedoucí učitelka odborné praxe a praktického vyučování
  c)      vedoucí ekonomického úseku
 3. Zástupce ředitelky zastupuje ředitelku v plném rozsahu její řídící činnosti. Zástupci ředitelky školy jsou přímo podřízeni pedagogičtí pracovníci školy. Zástupce ředitelky je zodpovědný za organizaci výuky ve škole, za organizaci akcí ve školní a mimoškolní činnosti, za organizaci vzdělávání učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů, provádí kontrolní činnost všech pedagogických pracovníků. Zodpovídá za odbornou úroveň výchovně vzdělávací práce školy.
 4. Vedoucí učitelka odborné praxe a praktického vyučování je pověřena organizací praktického a teoretického vyučování ve škole, ve zdravotnických zařízeních, zabezpečuje spolupráci školy s vedoucími pracovníky ve zdravotnických zařízeních, odpovídá za odborné a metodické vedení a růst odborných učitelek, předkládá návrhy na zřizování a rušení školních oddělení, dbá na bezpečnost práce při praktickém vyučování a vede předmětovou komisi ošetřovatelství a ošetřování nemocných. Zúčastňuje se schůze vrchních sester, porad ve zdravotnických zařízeních a porad řídících učitelek praktického vyučování. Podílí se na metodickém vedení a kontrolní činnosti i učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů.
 5. Vedoucí ekonomického úseku odpovídá ředitelce školy za plnění úkolů, které hospodářsko-technická správa zabezpečuje v souladu s plánem a rozpočtem pro plynulý provoz školy. V činnosti se řídí platnými předpisy a vyhláškami. Řídí a zabezpečuje práce a agendy v oblasti práce, rozpočtu a financování, zabezpečuje práce v oblasti operativní evidence, provozních činností, technických činností, údržby a investic.

Vedoucí ekonomického úseku jsou přímo podřízeni:

 1. sekretářka, mzdová účetní
 2. školník
 3. knihovnice
 4. uklízečky
 5. asistentka-dokumentátorka

Školník dbá o školní budovu a přilehlé pozemky (zahrada, hřiště). Vytápění, úklid, údržba aj. musí být v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. Vytváří vhodné podmínky pro práci zaměstnanců školy a vzdělávání žáků.

 

Článek IV.

Poradní orgány ředitelky školy:

Ředitelka školy zřizuje tyto poradní orgány:

 1. poradní tým (Nemocnice Tábor, a.s. hlavní sestra a vrchní sestry)
 2. vedení školy (ředitelka, zástupce ředitelky)
 3. širší vedení (ředitelka, zástupce ředitelky, vedoucí odborná učitelka odborné praxe a praktického vyučování, vedoucí   ekonomického úseku)
 4. pedagogická radae)

předmětová komise:

 1. společenskovědních předmětů
 2. přírodovědních předmětů
 3. ošetřovatelství a ošetřování nemocných
 4. psychologie a komunikace:

 

 

Článek V.

Závěrečné ustanovení:

Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2010

V Táboře dne 1.9.2010
Mgr. Jana Jandáčková
ředitelka školy

Log In

Create an account