20. dubna 2017 se koná konzultační den pro rodiče a zárověň proběhnou volby do školské rady.

Informace o volbách do školské rady pro další funkční období

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy a musí být zřízena na všech školách. Kompetence školské rady jsou vymezeny v § 167 a 168 školského zákona č, 561/2004 Sb. Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady, třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, dále jen „oprávněné osoby“ a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy, dále jen „pedagogové“.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Členy školské rady volí oprávněné osoby a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Členství ve školské radě zaniká:

  • uplynutím funkčního období
  • odstoupením
  • úmrtím

Na základě podaných návrhů jsou navrhovanými kandidáty:

1. Za zřizovatele (KÚ České Budějovice) – Mgr. Helena Plocková, hlavní sestra Nemocnice Tábor, a.s.,Náměstí Frant. Křižíka 2881/II, Tábor

2. Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky – Ilona Švadlenková, studentka SZŠ Tábor dálkového studia, Staré Lány 6

3. Za pedagogický sbor – Mgr. Jan Macháček, učitel SZŠ Tábor, Havanská 2828, Tábor

Všichni navrhovaní souhlasí se svojí kandidaturou, jejich podepsané písemné souhlasy jsou uloženy u paní ředitelky

Volby proběhnou 20. dubna 2017 dle harmonogramu

Případné dotazy a dalčí informace se dozvíte na tel. 381252514  nebo na

 

Složení školské rady od 15. dubna 2014

Složení školské rady
Mgr. Helena Plocková hlavní sestra Nemocnice Tábor a.s.
Ilona Švadlenková Kandidát za zletilé žáky a zákonné zástupce
Mgr. Jan Macháček učitel SZŠ Tábor

 

Zákon č. 561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon)

Školská rada
§ 167

[ulist style=“4″]
1. Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupce nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
4. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
5. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
6. Funkční období členů školské rady je tři roky.
7. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
[/ulist]

 

§ 168

1. Školská rada
[ulist style=“4″]
vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje
opatření ke zlepšení hospodaření,
projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a
dalším orgánům státní správy.
[/ulist]

2. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

3. O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

4. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.