Výsledky přijímacího řízení naleznete zde

UPOZORNĚNÍ

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku v sekretariátu školy nebo na adresu školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

V případě, že nemáte zájem vzdělávat se na naší škole, prosíme o zprávu telefonicky na 381 252 514 nebo na

 

Uchazeč bude dále pokračovat ve studiu jednoho cizího jazyka a z toho bude skládat maturitní zkoušku.
Při odevzdání zápisového lístku je proto důležité sdělit, zda si vybere anglický nebo německý jazyk.Přesto, že v současné době vzrostl zájem o studium německého jazyka (vzhledem k příležitostem v německy mluvících zemích), bude pro jeho otevření rozhodující počet zájemců.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018/2019 :

Přihláška ke studiu

Přihláška ke stažení

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat 2 přihlášky do 1.kola přijímacího řízení.

Přihlášky se podávají do 1.března 2018. Po tomto termínu obdrží každý uchazeč písemné informace o přijímacím řízení (přednostně e-mailem).

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU SE PODÁVAJÍ NA NOVÝCH FORMULÁŘÍCH !

Vyplněné a základní školou potvrzené přihlášky odevzdejte osobně v kanceláři školy nebo zašlete poštou na adresu školy.

 

Obor 53 – 41- M/01 Zdravotnický asistent, denní forma vzdělávání zakončená maturitní zkouškou:

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019  

Na základě vyhlášky MŠMT č. 653/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, stanovuji nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do oboru Zdravotnický asistent v prvním kole 60.

Jednotné přijímací zkoušky  se konají formou písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v těchto termínech :

1.termín – 12.4.2018

2.termín – 16.4.2018

 

Kritéria přijímacího řízení pro přijetí uchazeče

 • úspěšné splnění povinné školní docházky
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti žáka –

nutné potvrzení od lékaře – formulace: „Uchazeč je způsobilý ”  nebo  „Uchazeč je schopen studia“

 • vykonání Jednotné přijímací zkoušky, přijímáno bude prvních 60 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů:
 1.  bodové hodnocení Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (maximum 100 bodů, váha 60 %)
 2.  bodové hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ ve všech sledovaných obdobích viz přihláška (maximum 66 bodů, váha 40%), za případnou nedostatečnou bude odečteno 5 bodů,    v případě nehodnocení v některém z předmětů bude za prospěch započtena 0
 3. v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětů český jazyk a 1. cizí jazyk ve sledovaných obdobích
Průměr Počet bodů Průměr Počet bodů
1,00 – 1,40 66 bodů 2,01 – 2,10 31 bodů
1,41 – 1,50 61 bodů 2,11 – 2,20 26 bodů
1,51 – 1,60 56 bodů 2,21 – 2,30 21 bodů
1,61 – 1,70 51 bodů 2,31 – 2,40 16 bodů
1,71 – 1,80 46 bodů 2,41 – 2,50 11 bodů
1,81 – 1,90 41 bodů 2,51 – °° 6 bodů
1,91 – 2,00 36 bodů            —
 

 

Příjímání uchazečů – cizinců

• Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitelka školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

• Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

 

 • Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na nástěnce ve vestibulu školy v pátek 27. 4. 2018.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy je nutné odevzdat zápisový lístek ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem, ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, prostřednictvím ředitelky Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912, 390 41 Tábor.
 • Lze předpokládat, že po uzavření 1. kola (případně dalšího) zůstanou některá místa neobsazená v důsledku neodevzdání zápisového lístku. Ředitelka školy proto vypíše 2. kolo přijímacího řízení (případně další) na doplnění kapacity oboru. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen.

 

Tábor 16. 1. 2018

 

Mgr. Jana Jandáčková
ředitelka školy