Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 – druhé kolo

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Ošetřovatel 53 – 41 – H/0, denní forma vzdělávání,
tříletý učební obor, zakončený závěrečnou zkouškou (s výučním listem)

 • Stanovení nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů pro druhé kolo
  Na základě vyhlášky MŠMT č. 653/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění,
  stanoví ředitelka školy nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů
 • Kritéria přijímacího řízení:
  – přijímací zkouška se nekoná
  – úspěšné splnění povinné školní docházky
  – splnění podmínek zdravotní způsobilosti
  – prospěch ze ZŠ z předmětu přírodopis ve sledovaných obdobích – 1. a 2. pololetí
  ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (viz přihláška – maximum 6 bodů)
Průměr Počet bodů Průměr Počet bodů
do 2,00 6 3,01 – 3,50 3
2,01 – 2,50 5 3,51 – 4,00 2
2,51 – 3,00 4 4,01 –  °° 1

 

 • Uchazeči budou přijímáni podle počtu bodů, v případě rovnosti bodů na posledním místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětu český jazyk ve sledovaných obdobích.
 • Termín odevzdání přihlášky je do 15. června 2017
 • Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy
  a na nástěnce ve vestibulu školy nejpozději v pondělí 19. června 2017.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy je nutné odevzdat zápisový lístek řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, prostřednictvím ředitelky Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912, 390 41 Tábor.
 • Lze předpokládat, že po uzavření 1. kola zůstanou některá místa neobsazená
  v důsledku neodevzdání zápisového lístku. Ředitelka školy pak vypíše 2. kolo přijímacího řízení na doplnění kapacity oboru.

Tábor 3. 5. 2017

Mgr. Jana Jandáčková
ředitelka školy

 

 

Výsledky přijímacího řízení na Střední zdravotnické škole, Tábor, Mostecká 1912

 1. kolo, 24. duben 2017, 53-41-H/01 Ošetřovatel – denní forma vzdělávání
Pořadí Regist. číslo ø přírodopis ZŠ Celkem bodů Rozhodnutí
1. 116 1,40 6 Přijat/a
2. 111 1,67 6 Přijat/a
3. 123 1,67 6 Přijat/a
4. 122 1,75 6 Přijat/a
5. 104 2,00 6 Přijat/a
6. 108 2,00 6 Přijat/a
7. 106 2,25 5 Přijat/a
8. 112 2,25 5 Přijat/a
9. 119 2,25 5 Přijat/a
10. 121 2,25 5 Přijat/a
11. 113 2,33 5 Přijat/a
12. 114 2,33 5 Přijat/a
13. 105 2,50 5 Přijat/a
14. 117 2,60 4 Přijat/a
15. 102 2,67 4 Přijat/a
16. 103 2,73 4 Přijat/a
17. 110 3,00 4 Přijat/a
18. 118 3,00 4 Přijat/a
19. 101 3,25 3 Přijat/a
20. 109 3,33 3 Přijat/a
21. 115 3,33 3 Přijat/a
22. 120 3,33 3 Přijat/a
23. 107 3,50 3 Přijat/a

Na přihlášce je nutné potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče .
Vhodná je formulace: “ Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 373/2011 Sb.“ 

         Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 

Stanovení nejvyššího počtu přijímaných uchazečů pro první kolo přijímacího řízení oboru Ošetřovatel
 Na základě vyhlášky MŠMT č. 653/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění,
stanoví ředitelka školy nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do příslušného oboru
v prvním kole 30.

Termín odevzdání přihlášky je do 1. března 2017

Kritéria přijímacího řízení pro obor Ošetřovatel 53 – 41- H/01,
denní forma vzdělávání, tříletý obor, zakončený závěrečnou
zkouškou s výučním listem

 • Kritéria přijímacího řízení:
  – přijímací zkouška se nekoná
  – úspěšné splnění povinné školní docházky
  – splnění podmínek zdravotní způsobilosti (nutné potvrzení od lékaře)
  – prospěch ze ZŠ z předmětu přírodopis ve sledovaných obdobích – 1. a 2. pololetí
  8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (viz přihláška – maximum 6 bodů)
Průměr Počet bodů Průměr Počet bodů
do 2,00 6 bodů 3,01 – 3,50 3 body
2,01 – 2,50 5 bodů 3,51 – 4,00 2 body
2,51 – 3,00 4 body 4,01 –  °° 1 bod
 • Uchazeči budou přijímáni podle počtu bodů, v případě rovnosti bodů na posledním
  místě bude rozhodovat průměrný prospěch z předmětu český jazyk ve sledovaných obdobích.

 Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na nástěnce ve vestibulu školy nejpozději v pondělí 24. dubna 2017.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů

 • odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy je nutné odevzdat zápisový lístek řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty

 • pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče
  ke vzdělávání v dané střední škole.

Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, prostřednictvím ředitelky Střední zdravotnické školy, Tábor, Mostecká 1912, 390 41 Tábor.

Lze předpokládat, že po uzavření 1. kola zůstanou některá místa neobsazená

 • v důsledku neodevzdání zápisového lístku. Ředitelka školy pak vypíše 2. kolo přijímacího řízení na doplnění kapacity oboru.

Tábor 27. 1. 2017, Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy

 

Log In

Create an account